EPN

YFBA3900 Helhetlig yrkesfaglærerkompetanse – bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor’s assignment - Comprehensive vocational teacher competence
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler forskningsbasert utvikling i fag- og yrkesopplæring sett i et individ-, bransje- og samfunnsperspektiv, som viser helhetlig yrkesfaglærerkompetanse. Tema som blir berørt er ulike pedagogiske retninger, kritisk tenkning, elevmedvirkning, vurdering for og av læring, profesjonsetikk, samarbeidsrelasjoner innenfor skole- og arbeidsliv.  

Forkunnskapskrav

For å kunne gå opp til eksamen i emne YFBA3900, må studenten ha bestått alle tidligere emner i yrkesfaglærerutdanningen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 

 

Kunnskap 

Studenten 

 • skal ha kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og yrkesfaglige området.
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid eller vitenskapelig forskning.

 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper,
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplærings tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier
 • kan bruke relevante forskningsresultater for å treffe begrunnende valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer,
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan analysere og forklare avanserte arbeidsprosesser i eget yrkesfag og sammenligne eget yrke med andre yrker i utdanningsprogrammet 
 • kan reflektere over forhold knyttet til verdiforankring og yrkesetiske utfordringer i fag- og yrkesopplæringen 
 • har endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og yrkesliv

Innhold

 • Forskningsmetodikk

 • FoU-arbeid knyttet til yrkesopplæring (med fleksibel vekt på utviklingsarbeid eller forskning) i skole og/eller arbeidsliv

 • Dokumentasjon og refleksjon av helhetlig yrkesfaglærerkompetanse

 • Ulike pedagogiske retninger, kritisk tenkning

 • Styringsdokumenter knyttet til vurdering for- og av læring

 • Profesjonsetikk og håndtering av etiske dilemmaer

 • Samarbeidsrelasjoner innenfor skole og arbeidsliv

 • Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av egen undervisningspraksis med vekt på vurderingspraksis samt elev- og arbeidslivmedvirkning

 

Praksis

Pedagogisk praksis. Studentene gjennomfører 15 dagers pedagogisk praksisopplæring i relevante fag i grunnskolen, videregående skole eller ved andre relevante opplæringsarenaer som for eksempel opplæringskontor eller bedrift. 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene som benyttes er varierte og består av individuelle litteraturstudier, forelesning, gruppearbeid, caseoppgaver og praksisrelaterte arbeidsoppgaver som: 

Bacheloroppgaven ved yrkesfaglærerutdanningen innebærer å planlegge, gjennomføre og dokumentere en FoU-prosess knyttet til yrkesopplæring (med fleksibel vekt på utviklingsarbeid eller forskning) i skole og/eller arbeidsliv. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan levere bacheloroppgaven.

Arbeidskrav 1 

Innlevering av veiledningsdokument knyttet til bacheloroppgaven etter retningslinjer gitt av OsloMet. Arbeidskravet består av tre deler: 

 1. Innlevering av problemstilling og prosjektskisse til godkjenning. Hensikten med dette arbeidskravet er å kvalitetssikre problemstilling og struktur på oppgaven. 
 2. Godkjenning av informasjonsbrev til informanter og datainnsamlingsverktøy som intervjuguide, spørreskjema eller lignende. Hensikten med dette arbeidskravet er at faglærer ved OsloMet sikrer at datainnsamling foregår profesjonelt og etter etiske retningslinjer.  
 3. Innlevering av veiledningsdokument som viser helheten av bacheloroppgaven. Omfang: 2000 +/- 10%. Hensikten med dette arbeidskravet er å legge til rette for en prosessorientert form for skriving av bacheloroppgaven der studentene får veiledning underveis i skriveprosessen. 

Alle tre deler av arbeiskrav 1 må være godkjent for å få arbeidskravet godkjent

Arbeidskrav 2

Formidling av Bachelorprosjekt. Omfang inntil: 20 minutter pr. prosjekt + 10 minutter til oppklarende spørsmål. Hensikten med dette arbeidskravet er at studentene skal dele sine forskningsfunn fra arbeidet med bacheloroppgavene med resten av klassen for å spre resultatet av forskningen. Presentasjonen gir også muligheter for tilbakemeldinger før den skriftlige bacheloroppgaven skal leveres.   

Arbeidskrav 3 Praksisrapport etter 15 dagers pedagogisk praksis. Omfang: 1500 ord +/- 10% + eventuelle vedlegg. Hensikten med dette arbeidskravet er at studentene skal dokumentere og reflektere over egen læringsaktivitet i praksisperioden og knytte dette til emnets faginnhold.

Arbeidskravet vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler:

Del 1: Bacheloroppgave, gruppe på 2-4 studenter, eventuelt individulelt, omfang  8000 ord* +/- 10 % + vedlegg.

Del 2: Individuell muntlig presentasjon, Omfang: 30-45 minutter pr. kandidat. (15 min til presentasjon og inntil 30 minutter til oppklarende spørsmål). Individuell muntlig eksamen skal vise helhetlig yrkesfaglærerkompetanse. 

* Individuelle oppgaver kan godkjennes ned til 5000 ord, og grupper på over tre studenter kan godkjennes opp til 9000 ord, der det er faglige argumenter for dette.

Nærmere retningslinjer for eksamen i del 1 og del 2 gis av emneansvarlig 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres ny eksamen som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes grupper til del 1, gjennomføres den individuelt.
 • Ved karakteren F for ikke bestått, kan en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven leveres til ny sensur inntil én gang, muntlig eksamen gjennomføres på nytt 
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.   

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Del 1: Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått, og teller 40 % av samlet karakter for emnet

Del 2: Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått, og teller 60 % av samlet karakter for emnet

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.