EPN

VPSY6010 Menneske, psykisk lidelse og det sosiale miljø Emneplan

Engelsk emnenavn
The Human Being, Mental Suffering and the Social Environment
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Formålet med emnet er å introdusere studentene til rammebetingelser, teorier og forskning innenfor psykisk helsearbeid.

Forskning, forebygging, ivaretakelse og behandling av mennesker med psykisk lidelse krever en tverrfaglig forståelse og tilnærming. I dette emnet behandles grunnleggende begreper som psykisk helse, psykisk lidelse, rus- og avhengighetsproblematikk relatert til psykisk helsearbeid. Emnet fokuserer på en biopsykososial modell for individtilpasset forebygging og ivaretakelse, på tvers av fagtradisjoner og ulike psykiske plager, rus- og avhengighetsproblematikk. Etiske aspekter og relasjonen mellom psykisk helsearbeider og bruker/pasient vil gjennomgående bli tematisert.

Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykisk helsearbeid og videreutdanning i psykisk helsearbeid hel- og deltid har felles emnegjennomføring.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte teorier, modeller og metoder i utøvelse av psykisk helsearbeid 
 • kan vurdere hensikten med og utfordringene ved klassifikasjon- og diagnosesystemer for psykiske lidelser 
 • kan identifisere sentrale sårbarhets- og risikofaktorer for psykisk helse i et biopsykososialt perspektiv
 • kan beskrive og vurdere utviklingen av psykiske helsetjenester for brukere, pasienter og pårørende
 • kan kritisk vurdere individets rett til autonomi og brukermedvirkning, samt kjenne til viktige etiske problemstillinger og avveininger i utviklingen av likeverdige helsetjenester
 • kan vurdere overordnede betingelser som har betydning for bedringsprosesser innen psykisk helsearbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle fagområdets teoretiske og forskningsbaserte kunnskap, skriftlig og muntlig
 • kan delta i faglige og helse- og sosialpolitiske diskusjoner og drøftinger som fremmer kunnskap om fagområdet psykisk helse, og som kan formidle brukers/pasienters ståsted
 • kan kritisk vurdere helse- og sosialpolitiske, juridiske og økonomiske rammebetingelser for arbeid med psykisk helse
 • kan analysere empiri, teori og forskning som omhandler utvikling, sårbarhet, beskyttelse og konsekvenser av psykiske helseplager
 • kan fremvise inngående faglig innsikt og forståelse for den enkelte bruker/pasient, familie og nettverk
 • kan analysere egen fagprofesjons kompetanse i tverrfaglig samarbeid på de ulike nivåene, og kan anvende kompetansen i koordinering av brukerrettede tjenester
 • kan anvende faglitteratur og forskning i eget utviklingsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan integrere FNs bærekraftsmål om god helse og mindre ulikhet i etiske og faglige problemstillinger knyttet til psykisk helse og psykiske lidelser, inkludert rus- og avhengighetsproblematikk
 • kan analysere sammenhenger mellom individnivå, tjenestenivå og samfunnsnivå i utformingen av psykisk helsearbeid
 • kan reflektere og bidra i diskusjoner med utgangspunkt i fag- og forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og forskningsresultater på en forskningsetisk forsvarlig måte

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Emnet inkluderer både e-læringsmoduler, studiegrupper, forelesninger, seminarer og selvstudier. Pensumforelesninger presenterer fagstoff med diskusjoner og skriftlige arbeidskrav.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter, 80 % deltakelse i studiegrupper og seminarer
 • Skriftlig oppgave individuelt eller i gruppe. Omfang 2500 ord (+/- 20 %).
 • Fullført e-læringsmodul

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen, i form av individuell skriftlig oppgave, omfang 4000 ord  (+/- 20 %)

Ny eksamen: Dersom det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått), har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F .

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer et uttrekk av besvarelsene (minimum 20 %). Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet er 100 % overlappende med MAPSD4010, VPSY6010 og VPSYD6010.