EPN

VERB2200 Atferdsanalyse - fra teori til anvendelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Behavior Analysis - from Theory to Application
Studieprogram
Bachelorstudium i vernepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Hovedfokuset i emnet er innføring i hvordan atferd læres, endres og opprettholdes i samspill med omgivelsene med mestring, selvstendighet og økt livskvalitet som siktemål. Studentene vil lære grunnprinsipper innenfor atferdsanalyse, samt hvordan atferd operasjonaliseres og registreres. Emnet gir videre en innføring i eksperimentell metode med vekt på N=1 design slik at studentene både skal vurdere effekten av miljøterapeutiske tiltak og forskningsresultater innen feltet. Selvbestemmelse, sosial validitet og lovgrunnlag for tjenestene som ytes står sentralt. Ulike sentrale psykologiske retninger sammenlignes. Relevant vitenskapsfilosofi og etikk, samt den historiske utviklingen innen anvendt atferdsanalyse bli presentert.

Det tverrprofesjonelle studentsamarbeidet INTER 1200 "Kommunikasjon med barn og unge», arbeidsomfang tilsvarende 1,5 studiepoeng. har fokus på kommunikasjon og samhandling med barn, ungdom og familiene deres, samt hvordan tverrprofesjonelt arbeid må koordineres for å styrke tilbudet til det enkelte barn.

INTER1200 ivaretar læringsutbyttebeskrivelser markert med * og skrevet i kursiv.

Emnet går over 10 uker, inkludert 1 uke til Interact.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om utforskende tilnærminger i samarbeidet med barn og unge*
 • har kunnskap om barn og unges rett til deltakelse og om den faglige nødvendigheten av å samarbeide med barn, unge og familiene deres   *
 • kan beskrive hovedtrekk i den historiske utviklingen til anvendt atferdsanalyse
 • kan forklare hvordan vitenskapsfilosofi er relevant for utøvelse av anvendt atferdsanalyse
 • kan forklare grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper
 • kan gjøre rede for ulike måter å observere og registrere atferd på
 • kan gjøre rede for selvbestemmelse, beslutningsstøtte og sosial validitet
 • kan beskrive ulike N=1 eksperimentelle design, samt utvalgte forskningsmetoder som er aktuelle å benytte i vernepleiefaglig arbeid 
 • kan beskrive kjennetegn ved empirisk støttede tiltak

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforske barn og unges hverdagsliv og meningsdanning*
 • kan reflektere over egen rolle i utforskende samtale med barn og unge*
 • kan reflektere over gruppas tverrprofesjonelle samarbeid*
 • kan vurdere likheter og ulikheter mellom sentrale psykologiske og pedagogiske teorier
 • kan vurdere sosial validitet i forbindelse med tiltak basert på atferdsanalytiske prinsipper
 • kan operasjonalisere og analysere atferd
 • kan vurdere effekten av tiltak ved å analysere figurer som fremstiller N=1 eksperimentelle design
 • kan anvende grunnleggende juridisk metode for å kunne implementere en rettsriktig og forsvarlig praksis
 • kan vurdere hvordan ulike velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en forståelse for betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres*
 • kan anvende atferdsanalytiske prinsipper for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse i tråd med gjeldende lovverk, samt faglige føringer og etiske betraktninger
 • kan vurdere virkning av tiltak basert på atferdsanalytiske prinsipper som tar sikte på å fremme sosialt valid atferdsendring
 • kan anvende relevant og oppdatert faglitteratur for å belyse praktiske problemstillinger, treffe begrunnede valg og anvende atferdsanalytiske prinsipper i endringsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, selvstudium, ferdighetstrening, interteaching, omvendt undervisning, podkast, arbeid med case og oppgaver i grupper med og uten tilbakemeldinger/veiledning, samt innlevering av skriftlig oppgave. Flervalgsoppgaven kan tas så mange ganger som studenten selv ønsker/har behov for.

I INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge» inngår én felles seminardag, digitale læringsressurser og oppgaver knyttet til tverrprofesjonelt gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • 100 prosent deltagelse i veiledet gruppearbeid hvor gruppene består av 6 studenter

 • Gjennomført flervalgstest innen gitt tidsfrist

 • Individuell skriftlig besvarelse inntil 1000 ord. Tilbakemelding på innholdet etter gitte kriterier

 • Arbeidskrav i INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge»: Se nettsiden til INTERACT: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Studenten har anledning til å ha med seg ett A4-ark med egne notater på arkets ene side som er relevante for eksamen. Notatene kan være håndskrevet eller maskinskrevet, men skal ikke inneholde kopi/bilde fra bøker/faglitteratur.

Vurderingsuttrykk

 Gradert karakterskala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av én intern og én ekstern sensor.

Emneoverlapp

5 stp. overlapp med VERN1400(1)/VERND1400(1)/VERNL1400(1) - likeverdig atferdsanalyse

10 stp. overlapp med VERN2110/VERND2110/VERNL2110