EPN

VERB2100 Individ og samfunn Emneplan

Engelsk emnenavn
Individual and Society
Studieprogram
Bachelorstudium i vernepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i fagene sosiologi, sosialantropologi, sosialpsykologi, stats- og kommunalkunnskap samt organisasjonsteori. Den gjensidige påvirkningen mellom individ og samfunn vil stå sentralt, samt betydningen dette har for yrkesrollen. Emnet går over 7 uker.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive helse -og velferdstjenesteutøvernes posisjon i et demokrati
 • kan beskrive forskjellene mellom offentlig og privat sektor
 • kan gjøre rede for forvaltningens oppbygning, lokalt og nasjonalt   
 • kan beskrive samspillet/relasjonen individ - system fra et systemteoretisk perspektiv
 • kan gjøre rede for ulike forståelser av sosial ulikhet
 • kan beskrive hvordan sosial ulikhet og sosiale problemer som omsorgssvikt, vold, overgrep, mobbing, rus- og sosioøkonomiske problemer påvirker helse, levekår og livskvalitet
 • kan gjøre rede for hvordan stigmatisering kan påvirke menneskers liv og sosiale relasjoner
 • kan beskrive hvordan mangfold og kultur påvirker sosiale relasjoner
 • kan gjøre rede for sosial identitet og gruppeprosesser
 • kan forklare ulike prosesser som ligger til grunn for sosial påvirkning av individer og deres gruppetilhørighet
 • kan forklare hvordan offentlig forvaltning fungerer

Ferdigheter 

Studenten

 • kan anvende grunnbegreper og hovedperspektiv i sosiologi, sosialantropologi, sosialpsykologi, organisasjonsteori og statsvitenskap for å forstå konteksten tjenestemottaker og tjenesteyter opererer innenfor

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere hvordan organisasjoner fungerer
 • kan diskutere politiske- og administrative beslutningsprosesser, de vanligste modellene for organisering og styring av velferdstjenester og rollen vernepleieren har som helse- og sosialpolitisk aktør
 • kan reflektere over hvordan sosiale forhold kan påvirke menneskers muligheter og selvforståelse, og kan ta hensyn til dette i sin yrkesutøvelse
 • kan reflektere over hvordan samfunnsmessige barrierer kan virke funksjonshemmende, og kan ta hensyn til dette i sin yrkesutøvelse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer omfatter selvstudium, forelesninger, gruppediskusjoner og erfaringsutveksling.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over to uker, på inntil 3200 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med VERN1310/VERND1310/VERNL1310 sosiologi, sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap samt organisasjonsteori