EPN

VERB1500 Psykopatologi, sykdomslære og behandling Emneplan

Engelsk emnenavn
Psychopathology, Pathology and Treatment
Studieprogram
Bachelorstudium i vernepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal lære å identifisere ulike symptomer på sykdom og skade. De skal foreta relevante undersøkelser og målinger, samt utføre praktiske prosedyrer på øvingsposten, inkludert førstehjelp. Emnet går over 10 uker. Psykisk helsearbeid og rus avholdes som en egen blokk i emnet over 3 uker.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført VERB1300 og VERB1400

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive psykisk helse i et livsløpsperspektiv og diagnostiske systemer for psykiske lidelser
 • kan beskrive samsykdom (komorbide lidelser), både somatisk og psykisk, hos personer med funksjonsnedsettelse
 • kan gjøre rede for anerkjente behandlingsmetoder for de mest utbredte psykiske lidelsene og ruslidelse
 • kan gjøre rede for hvordan psykisk lidelse og ruslidelse påvirker den enkeltes hverdag
 • kan beskrive forebyggende tiltak og behandling av psykisk lidelser og ruslidelse
 • kan gjøre rede for relevant lovverk innen psykisk helse og rusomsorg
 • kan gjøre rede for symptomer på sykdom og sykdommens betydning for god helse i et livsløpsperspektiv
 • kan gjøre rede for behandlingsformer ved somatisk sykdom
 • kan beskrive kunnskapsbaserte sykdomsforebyggende tiltak og helsefremmende atferd
 • kan skissere aktuelle behandlingsforløp
 • kan beskrive fysiske og kognitive endringer og konsekvenser av disse knyttet til høy alder
 • kan beskrive symptomer på nevrologisk svikt og sykdommens påvirkning på helsen

Ferdigheter

Studenten

 • kan demonstrere helsefaglige prosedyrer i henhold til VAR-Healthcare (prosedyre- og kunnskapsbase for helsetjenesten) 
 • kan utføre livreddende førstehjelp
 • kartlegge indikasjoner på redusert psykisk helse
 • kan demonstrere sentrale prinsipper og hjelpemidler innenfor forflytning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere sammenhenger mellom helse og sykdom, herunder funksjonshemming og funksjonsnedsettelse
 • kan identifisere avvik og sykdomstegn, samt bidra til at pasienter får ivaretatt sine helsemessige utfordringer
 • kan presentere aktuell forskning innenfor somatisk og psykisk helse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, skriftlig gruppeoppgave, demonstrasjoner, ferdighetstrening og selvstudier. Emnet deles i to deler, hvor det undervises i psykisk helse i de første tre ukene, etterfulgt av somatisk sykdomslære og øvingspost.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • gruppearbeid (6 studenter pr. gruppe), med innlevering av skriftlig oppgave inntil 2000 ord knyttet til psykisk helse, som krever 100 prosent tilstedeværelse
 • to flervalgsoppgaver knyttet til sykdomslære og behandling, minimum 80 prosent riktig svar per flervalgsoppgave
 • 100 prosent tilstedeværelse i demonstrasjoner og ferdighetstrening på øvingsposten
 • 100 prosent tilstedeværelse på førstehjelpskurs knyttet til øvingspost
 • én praktisk prøve knyttet til utføring av prosedyrer ved øvingsposten

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen innen somatisk sykdom og behandling, under tilsyn, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Ekstern tilsynssensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaven og sensorveiledningen. Hver besvarelse kvalitetssikres av intern sensor og vurderes automatisk.

Emneoverlapp

10 stp. overlapp med VERN2320/VERND2320/VERNL2320  

5 studiepoeng overlapp med VERN3100(2)/VERND3100(2)/VERNL3100(2) psykisk helse