EPN

VERB1400 Farmakologi og legemiddelhåndtering Emneplan

Engelsk emnenavn
Pharmacology and Medicine Administration
Studieprogram
Bachelorstudium i vernepleie
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet undervises det i grunnleggende farmakologi. Legemiddelhåndtering og legemiddelregning er sentrale oppgaver for vernepleiere. Det undervises i legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet etter gjeldene lover og retningslinjer, og om nødvendigheten av nøyaktighet i arbeidet med legemidler. Virkning og bivirkninger ved legemidler, samt interaksjoner mellom legemidler er sentralt i emnet. 

Emnet går over 5 uker.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for ulike legemiddelformer, administrasjonsmåter, farmakokinetikk og farmakodynamikk
 • kan gjøre rede for interaksjoner og bivirkninger ved bruk av legemidler
 • kan beskrive ulike årsaker til variasjon i legemiddelrespons ved bruk av legemidler
 • kan gjøre rede for legemiddelhåndtering i henhold til prosedyre
 • kan gjøre rede for aktuelle lover og retningslinjer innenfor legemiddelhåndtering
 • kan gjøre rede for avhengighetsrisiko og misbruk av legemidler
 • kunnskap om generisk bytte

Ferdigheter 

Studenten

 • kan demonstrere legemiddelhåndtering i henhold til gjeldende prosedyre og lovverk, herunder egen- og dobbeltkontroll
 • kan gjennomføre utregninger av dose, styrke, mengde, hastighet og fortynning
 • kan anvende Felleskatalogen og Legemiddelhåndboka
 •  

Generell kompetanse

Studenten

 • kan dokumentere virkning og bivirkning av legemidler, og kan anvende melderutiner for avvik og bivirkninger
 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger med løsning av regneoppgaver og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • 100 prosent deltagelse i veiledet gruppearbeid innen farmakologi og legemiddelhåndtering hvor gruppene består av 6 studenter

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn (legemiddelregning), 3 timer, 

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator utlevert fra OsloMet

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått. Studenten må ha 100 prosent riktig besvarelse for å bestå eksamen.

Sensorordning

Ekstern tilsynssensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaven og sensorveiledningen. Hver besvarelse kvalitetssikres av intern sensor og vurderes automatisk.

Emneoverlapp

1 stp. overlapp med VERNLEG