EPN

VERB1200 Velferdsstaten og personsentrerte tjenester Emneplan

Engelsk emnenavn
The Welfare State and Person Centered Care
Studieprogram
Bachelorstudium i vernepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om de helse- og velferdspolitiske rammene vernepleieren yter tjenester innenfor. Videre skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om helse, funksjonsnedsettelser og funksjonshemming og de omsorgsideologier som har vært førende for vernepleierens tjenesteutøvelse. Studenten skal også tilegne seg de grunnleggende trinnene i kunnskapsbasert praksis og kjenne til naturvitenskapens og samfunnsvitenskapenes bidrag til kunnskapsbasert tjenesteutøvelse. Emnet går over 6 uker.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive de vanligste årsakene til utviklingshemming, samt de mest vanlige diagnoser og syndromer
 • kan gjøre rede for overordnede forklaringsmodeller i psykologi
 • kan forklare biologisk, kognitiv og psykologisk normalutvikling med henblikk på skjevutvikling og avvik fra normalutvikling
 • kan gjøre rede for ulike teorier og modeller om helse, funksjonsnedsettelser og funksjonshemming
 • kan gjøre rede for levekår for personer med utviklingshemming og for personer med andre funksjonsnedsettelser
 • kan gjøre rede for velferdspolitiske føringer før og nå og hvilke konsekvenser de har for vernepleierens tjenesteutøvelse
 • kan gjøre rede for sentral lovgivning for velferdstjenestene og lovverk som regulerer tjenestene til personer med funksjonsnedsettelser
 • kan beskrive det vitenskapsteoretiske grunnlaget for fagområdene som inngår i vernepleierutdanningen
 • kan gjøre rede for vitenskapsteori og forskningsmetode og betydningen dette har for vernepleierens tjenesteutøvelse
 • kan beskrive grunntrekkene i kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode
 • kan gjøre rede for kunnskapsbasert tjenesteutøvelse og trinnene i kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Studenten

 • kan vise ferdigheter i gruppe som fremmer samarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere politiske mål, virkemidler og velferdsordninger som regulerer tjenestene til personer med funksjonsnedsettelse
 • kan diskutere strategier for inkludering av personer med funksjonsnedsettelser

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, selvstudium og prosjektarbeid. Studentene blir delt inn i prosjektgrupper der pensum samt artikler skal benyttes for å belyse en oppgitt case. Prosjektgruppens casearbeid blir diskutert og veiledet i seminarer bestående av flere grupper med samme case. Avslutningsvis skal prosjektgruppen presentere sitt prosjektarbeid for de andre studentene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • prosjektarbeid i gruppe på 6 studenter:
  • Minimum 80 prosent deltakelse i prosjektgruppe for utarbeidelse og presentasjon av mini-prosjekt. Prosjektgruppene får case utdelt ved emnets start.
  • 100 prosent deltakelse ved presentasjon av prosjekt for medstudenter

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 48 timer, inntil 2000 ord

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av én intern og én ekstern sensor.

Emneoverlapp

10 stp. overlapp med VERN1210/VERNL1210/VERN1210