EPN

VERB1100 Profesjonsidentitet og yrkesrolle Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional Identity and Professional Role
Studieprogram
Bachelorstudium i vernepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet får studentene kjennskap til profesjonens historie, yrkesrolle og arbeidsfelt. Man vektlegger etikk, etiske dilemmaer i profesjonell yrkesutøvelse og trening i etisk refleksjon. Emnet gir introduksjon til temaene kommunikasjon, gjeldende lovverk knyttet til det å være utøver av en helseprofesjon, samhandling og samarbeid, og studenten får kjennskap til hvordan språk og kultur påvirker dette. Studenten får en innføring i pedagogikk og rollen vernepleieren har som helse- og sosialpolitisk aktør. Emnet går over 6 uker

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive utviklingen av vernepleie som egen profesjon
 • kan gjøre rede for vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner
 • kan gjøre rede for funksjonshemmedes rettigheter og sentral lovgivning for vernepleierens profesjonsutøvelse
 • kan gjøre rede for FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
 • kan beskrive sentrale etiske teorier og kjerneverdier for miljøterapeutisk arbeid
 • kan gjøre rede for inkludering, likestilling og ikke-diskriminering for å sikre likeverdige tjenester for alle
 • kan beskrive sentrale ferdigheter innen kommunikasjon, samhandling og samarbeid, og hvordan språk og kultur påvirker dette
 • kan gjøre rede for retningslinjer for å forebygge risiko og truende hendelser, inkludert seksuelle overgrep
 • kan gjøre rede for vernepleierens arbeidsmodell
 • kan gjøre rede for ulike pedagogiske teorier om motivasjon og læring
 • kan gjøre rede for kognitiv og sosiokulturell utvikling
 • kan beskrive sentrale relasjonelle ferdigheter for vernepleierens yrkesutøvelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan vise relasjonelle ferdigheter i gruppe som fremmer samarbeid
 • kan reflektere over ulike pedagogiske perspektiver og tilnærminger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og reflektere over relevante faglige og etiske utfordringer i vernepleierens yrkesutøvelse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, selvstudium, ekskursjoner, hverandrevurderinger, gruppearbeid og ulike fremføringer. Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd, og deler av tiden på universitetet vil bli benyttet til oppgaveløsning og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Individuelt refleksjonsnotat fra ekskursjon (digital eller fysisk) inntil 250 ord
 • Veiledet, 5 timers gruppearbeid, 6 studenter, knyttet til etisk refleksjonsmodell
  • Presentasjon av gruppearbeid i seminargrupper. Tilbakemelding på presentasjon fra medstudent(er) og faglærer
 • Individuell refleksjonsoppgave om samarbeidet i gruppen, inntil 250 ord
 • Individuelt refleksjonsnotat  fra psykologi, motivasjon  og utvikling, inntil 250 ord

Vurdering og eksamen

Hjemmeeksamen, individuell, 5 timer. Inntil 2000 ord

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av én ekstern og én intern sensor.

Emneoverlapp

10 stp. overlapp med VERN1110/VERD1110/VERNL1110