EPN

VEIC7300 Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser Emneplan

Engelsk emnenavn
Coaching and Councelling in Different Arenas and in Change and Development Processes
Studieprogram
Veiledning og Coaching
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har hovedfokus på veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser. Det legges vekt på videreutvikling av kompetanse som veileder og coach på ulike arenaer og for ulike målgrupper.  Studentene skal gjennomføre og dokumentere et utviklingsarbeid som inngår i prosjekteksamen

Forkunnskapskrav

Studenten må ha gjennomført og bestått eksamen i VEIC7100 og VEIC7200 eller tilsvarende for å kunne avlegge eksamen i VEIC7300.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena

 • kunnskap om veiledning og coaching som metode i konflikthåndtering

 • kunnskap om kompetanseutvikling i team

 • kunnskap om suksessfaktorer i endrings- og utviklingsprosesser

 • kunnskap om makt- og motprosesser i endrings- og utviklingsarbeid

 • kunnskap om teoretisk, metodisk og forskningsbasert fundament for utviklingsarbeid

 

Ferdigheter

Studenten har:

 • ferdigheter i å håndtere prosesser i grupper og team

 • ferdigheter i forankrings- og nettverksarbeid

 • anvende sin handlingskompetanse som veileder og coach i endrings- og utviklingsprosesser

 • analysere og vurdere egen kompetanse som veileder og coach

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • bidra til kompetanseutvikling på organisasjonsnivå

 • tilrettelegge for myndiggjøring/empowerment og mestring

 • reflektere over etiske forhold i endring- og utviklingsarbeid

 • anvende og vurdere relevant teori og forskningslitteratur

Innhold

 • veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå, på ulike arenaer og med ulike målgrupper
 • myndiggjøring, makt, mestring og empowerment
 • den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena
 • veiledning og coaching i endrings- og utviklingsprosesser
 • suksessfaktorer i endrings- og utviklingsarbeid
 • kontekstuelle og kulturelle forhold i endrings- og utviklingsprosesser
 • makt- og motprosesser i endrings- og utviklingsarbeid
 • forankrings- og nettverksarbeid
 • vitenskapsteori, forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

1. Studenten skal utarbeide 3-4 utviklingsmål. Disse justeres i forhold til mål fra VEIC7200. Studentene reflekterer og deler dette med basisgruppa. Omfang: 500 ord +/- 10 %

2. Gjennomføre en veiledning/coachingsekvens. Sekvensen skal filmes og presenteres for tilbakemelding i basisgruppa. Omfang etter avtale med fagansvarlig.

3. Framlegge et utkast av prosjektoppgaven i gruppe, for medstudenter for tilbakemelding. Omfang 20-40 minutter

4. Delta i basisgrupper der det fokuseres på ulike utfordringer i veiledning og coaching. Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse i basisgruppen dersom ikke annet er avtalt med veileder/kontaktlærer

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen i gruppe*: I eksamensbesvarelsen skal studentene analysere og drøfte et utviklingsprosjekt knyttet til veiledning eller coaching de har gjennomført på valgt arena. Eksamensbesvarelsen skal vise planlegging, gjennomføring og refleksjon over utviklingsarbeidet og være knyttet opp mot relevant teori. Omfang: 8000 - 10000 ord.

 

*Det er anledning til å gjennomføre eksamen i VEIC7300 som individuell eksamen. Begrunnet søknad sendes emneansvarlig ved emnestart.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes en gruppe/grupper avlegges eksamen som individuell eksamen.

Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av prosjektoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet