EPN

Veiledning og Coaching Programplan

Engelsk programnavn
Counselling, Supervision and Coaching
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
4 semestre
Programhistorikk

Innledning

Studiet i Veiledning og coaching er en tverrfaglig videreutdanning som skal dekke behov for utvidet kompetanse i yrker der veiledning og coaching er et vesentlig innslag. Denne studieplanen er utarbeidet med utgangspunkt i "Veiledningspedagogikk - en tverrfaglig videreutdanning", første gang godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 1. april 2003. Veiledning og veiledningspedagogikk har en lang tradisjon i norsk utdanning. I de senere årene er begrepet coaching tatt stadig mer i bruk i veiledningssammenheng. Veiledning og coaching har mange fellestrekk i verdigrunnlag, tilrettelegging og arbeidsmåter. Begge har til hensikt å bidra til utvikling og endring, refleksjon og læring. Noe av det som skiller veiledning og coaching, er at veiledning vektlegger å forstå og bearbeide erfaringer som grunnlag for utvikling. Coaching er i større grad rettet mot her-og-nå og framtida, og med mer vekt på måloppnåelse og handlingsorientering. Bruk av veiledning eller coaching tilpasses hovedsakelig til situasjon og kontekst, og til individ- og gruppe.

I dagens samfunn legges det stor vekt på enkeltmenneskets ansvar for og mulighet til livslang læring og utvikling. Det er derfor viktig å kunne legge til rette slik at alle mennesker får muligheter til å ta i bruk hele sitt potensiale på en best mulig måte. Studiet skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som veileder og coach.  I studiet vektlegges egentrening i studentgrupper og i reelle situasjoner. Treningen og erfaringen skal bidra til utvikling av handlingskompetanse i veiledning og coaching. Gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap, erfaringsutveksling og analyse av praksisvirkeligheten, skal studiet bidra til å sette fokus på refleksjon og utvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Formålet med studiet er å kvalifisere for veiledning og coaching på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Dette innebærer blant annet å fremme kompetanse og legge til rette for utviklingsarbeid i offentlig og privat virksomhet. Studiet gir også relevant kompetanse for ledere på ulike nivåer.

Målgruppe

Målgruppe for studiet er personer med høgere utdanning som arbeider med undervisning, veiledning og coaching, eller har lederoppgaver i offentlig og privat virksomhet.

Opptakskrav

Opptakskrav er treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Det gis tilleggspoeng (maksimalt 1,5 poeng) for utdanning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk eller psykologi utover minstekravet.

Det gis tilleggspoeng (maksimalt 2,5 poeng) for relevant yrkespraksis utover minstekravet. Relevant yrkespraksis er yrkespraksis med som innebærer veiledning av elever, pasienter, klienter eller lignende.

For rangeringsregler vises det til Forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Se opptaksforskriften på lovdata.no.

 

Emnene må gjennomføres i rekkefølge slik at gjennomført og bestått VEIC7100 eller tilsvarende er en forutsetning for å fortsette på VEIC7200 og videre VEIC7300

Studenter som har avlagt og bestått eksamen i studiene Coaching og relasjonsledelse (CORO) og Veiledning og coaching (VCOO), emnene CORO7100 eller VCOO7100 og CORO7200 eller VCOO7200, kan søke fritak for hhv emnene VEIC7100 og VEIC7200.  Opptakskravene til dette studiet (VEIC) må oppfylles.

Læringsutbytte

Studiet skal bidra til utvikling av handlingskompetanse som veileder og coach. Kompetansen omfatter kunnskap om grunnlag for å planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og reflektere over veiledning og coaching i en-til-en- situasjoner, i grupper, på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsarbeid.

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om og forståelse for ulike prosesser i veiledning og coaching i forhold til individ, gruppe og i endrings- og utviklingsarbeid

 • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap i veiledning og coaching i forhold til individ, grupper, ulike arenaer og endrings- og utviklingsprosesser

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende veiledning og coaching i kompetanseutvikling og læringsprosesser

 • kan anvende veiledning og coaching i arbeid med konflikter og samarbeidsproblematikk

 • kan analysere og vurdere egen kompetanse som veileder og coach

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan tilegne informasjon og kunnskap gjennom bruk av kilder

 • har innsikt i og forståelse for etiske utfordringer og overveielser i veiledning og coaching

 • kan gjennomføre litteratursøk og anvende nyere relevante forskningsresultater

Innhold og oppbygging

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium. Studiet er organisert i felles undervisningsdager og i basisgrupper. Det er obligatorisk oppmøte i basisgruppene.  Mellom samlingene er det studieoppgaver på egen eller annen egnet arbeidsplass.

Studiet er inndelt i tre emner og er bygget opp med stigende progresjon. Emnene må gjennomføres i rekkefølge, slik at gjennomført og bestått VEIC7100 eller tilsvarende er en forutsetning for å fortsette på VEIC7200. Tilsvarende gjelder for det påfølgende emnet.

Studiet omfatter følgende emner:

 • VEIC7100 Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching (15 studiepoeng)

 • VEIC7200 Veiledning og coaching i grupper (15 studiepoeng)

 • VEIC7300 Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser  (30 studiepoeng)

Innholdet i studiet består av teoretiske innføringer, diskusjoner, praktiske øvelser og refleksjoner i veiledning og coaching. Etiske refleksjoner er vektlagt gjennom hele studiet.

VEIC7100 omfatter generell kunnskap i veiledning og coaching. Innholdet i emnet gir pedagogisk, filosofisk, etisk og psykologisk grunnlag for veiledning og coaching. Fokus rettes mot rollen som veileder og coach med vekt på relasjonsbygging og prosessledelse.  Faser, organisering og struktur i individuelle veilednings- og coachingprosesser vektlegges.

VEIC7200 har fokus på kunnskap om veiledning og coaching i grupper og gruppen som læringsarena.  Emnet omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledning- og coachingprosesser i grupper, og relevante metoder og modeller. Emnet belyser også samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.

VEIC7300 omfatter veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser. Innholdet er veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå, den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena. Fokus rettes også mot empowerment og myndiggjøring, og mot veiledning og coaching som metode i konflikthåndtering. Det gis en introduksjon til forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte arbeidsformer som vil bidra til kandidatens faglig og personlig utvikling.

Aktuelle arbeidsmåter er:

 • forelesning, dialog, problembasert læring osv.

 • arbeid i grupper, både basisgrupper og mindre grupper, med spesiell vekt på egentrening og refleksjon

 • gi og motta veiledning og coaching individuelt og i gruppe

 • utprøving av ny kunnskap i praksis

 • individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner osv.

 • skriftlige oppgaver; logg, rapporter, refleksjonsnotater osv.

 • bruk av IKT, video og annet teknisk utstyr

Kandidatene skal i samsvar med arbeidskrav i hvert emne gjennomføre praksis på egen arbeidsplass eller annen egnet arena.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskravene skal bidra til refleksjon og læring, og bidra til at studentene er aktive og medansvarlige for egen studieprogresjon. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «ikke godkjent», har anledning til én ny innlevering. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk. Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.

Vurdering og sensur

Innlevering av eksamensoppgave er ved avslutning av hvert emne. For informasjon om bruk av sensor, se de enkelte emneplanene.

Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Studentens rettigheter og plikter ved evt. ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Øvrig informasjon

 • Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 1. april 2003

 • Revisjon godkjent av dekan 25. april 2012

 • Redaksjonelle endringer 9. juni 2015

 • Redaksjonelle endringer 26. april 2018

 • Redaksjonelle endringer 1. oktober 2019

Programplanen gjelder fra kull høst 2020