EPN

VEIC7200 Veiledning og coaching i grupper Emneplan

Engelsk emnenavn
Coaching and Councelling in Groups
Studieprogram
Veiledning og Coaching
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har hovedfokus på veiledning og coaching i gruppe. Det legges vekt på utvikling av faglige og personlige ferdigheter som stimulerer samspill og ressursutvikling hos gruppens medlemmer.  Studentene forventes å praktisere i rollen som gruppeveileder/- coach og reflektere over egen utvikling i denne sammenhengen

Forkunnskapskrav

Studenten må ha gjennomført og bestått VEIC7100 eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om veilednings- og coachingprosesser i grupper
 • kunnskap om metoder og modeller i veiledning og coaching
 • kunnskap om samspillsprosesser, etiske utfordringer, konflikter og motstand i veiledning og coaching
 • kunnskap om gruppen som læringsarena

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og vurdere veiledning og coaching i grupper
 • reflektere over egen rolle som gruppeveileder/- coach

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utnytte gruppen som ressurs i veiledning og coaching
 • bidra til vekst og utvikling gjennom egnede kommunikasjonsferdigheter
 • reflektere over etiske forhold i veiledning og coaching

Innhold

 • veiledning og coachingkompetanse i grupper

 • planlegging, gjennomføring og vurdering av veilednings- og coachingprosesser i grupper 

 • metoder og modeller i veiledning og coaching

 • gruppen som læringsarena

 • samspillsprosesser og håndtering av konflikter og motstand i veiledning og coaching

 • etikk i veiledning og coaching i grupper

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Utarbeide 3-4 utviklingsmål og reflektere over egen utvikling. Disse justeres ut fra mål fra VEIC 7100. Studentene skal skrive et refleksjonsnotat over egen utvikling, og målene og refleksjonen deles i basisgruppen. Omfang: 500 ord +/- 10 %
 2. Planlegge, gjennomføre og vurdere to veilednings- eller coachingoppgaver i gruppe og føre logg fra disse. Omfang: 300 ord +/- 10 % per logg
 3. Studentene gjennomfører en oppgave i gruppe (2-4 studenter), hvor de drøfter og reflekterer rundt ulike aspekter i gruppeveiledning knyttet til egne erfaringer, innsikt og oppdagelser. Gruppen dokumenterer sitt arbeid i form av en felles oppsummeing og fremlegg for medstudenter. Omfang felles oppsummering 15-30 minutter per gruppe.
 4.  Delta i basisgrupper der det fokuseres på ulike utfordringer i veiledning og coaching. Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse i basisgruppen dersom ikke annet er avtalt med veileder/kontaktlærer.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Vurdering og eksamen

Skriftlig prosjekteksamen i gruppe: I eksamensbesvarelsen skal studentene analysere og drøfte veilednings- eller coachingforløp de har gjennomført med ei gruppe eller et team. Eksamensbesvarelsen skal vise planlegging, gjennomføring og refleksjon over veilednings- eller coachingforløpet, og være knyttet opp mot relevant teori. Omfang: 4200-5000 ord.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes gruppe/grupper avlegges eksamen som individuell eksamen. Ved resultat ikke bestått på én eksamensdel avlegges ny eksamen kun i denne delen.

Skriftlig prosjekteksamen er en praksisrelatert oppgave. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av prosjektoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter A-F

Sensorordning

Det benyttes en ekstern og en interne sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.