EPN

VBINF6300 Informasjonssøk og kildekritikk i bibliotekkontekst Emneplan

Engelsk emnenavn
Information search and information evaluation in a library context
Studieprogram
Videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) / Informasjonssøk og kildekritikk i bibliotekkontekst
Videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom emnet tilegner kandidatene seg kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å navigere i et stadig mer komplekst informasjonslandskap. Det innebærer å kunne søke etter og finne fram til relevant informasjon, men også å kunne vurdere informasjonen og aktuelle kilder på en kritisk måte og forstå teknologiens underliggende virkemåter og påvirkningskraft. I emnet diskuteres ulike typer informasjonskilder med eksempler fra blant annet vitenskapelig publisering og offentlig informasjon. Kildekritikk, medie- og informasjonskompetanse og teknologiutvikling innenfor søk og gjenfinning er sentrale tema i emnet. 

 

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.  

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

Studenten

 • har bred kjennskap til ulike typer informasjonskilder  

 • har kunnskap om kildekritikk i en digital kontekst 

 • har kjennskap til relevante kildekritiske metoder og verktøy 

 • har innsikt i hvordan søkemotorer og ulike typer algoritmer påvirker kildeutvalg og eksponering av informasjon 

Ferdigheter 

Studenten 

 • har grunnleggende ferdigheter i søketeknologi og søketeknikker 

 • kan utvikle effektive søkestrategier 

 • kan kritisk evaluere kilder, både de man oppsøker og kilder til informasjon man ellers blir eksponert for 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan anvende ulike typer søkesystemer og kritisk evaluere kilder 

 • kan utøve sin kritiske dømmekraft på forholdet mellom informasjonen man blir presentert for, avsenderens agenda og en helhetlig samfunnsforståelse 

 • har forståelse for etiske aspekter ved kildebruk 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom videoforelesninger, diskusjoner, webinarer og selvstudium. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav: 

 • Arbeidskrav 1: En skriftlig, individuell innlevering knyttet til informasjonssøk og kildekritikk (2000 ord +/- 10 %). Nærmere angivelse av oppgaven gis av faglærer. Det gis en kort tilbakemelding fra faglærer. 

 • Arbeidskrav 2: Delta i en diskusjon i emnets digitale læringsplattform med et individuelt innlegg (300 ord +/- 10 %) og minst to kommentarer til andres innlegg. 

Emnet har arbeidskrav for at studenten skal tilegne seg evne til å bearbeide og anvende det faglige innholdet, utover kun å lese pensum og/eller ta eksamen.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 3 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 8000-12000 tegn inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene. 

Emneoverlapp

Emnet har 7 studiepoengs overlapp med ARBIB1000 Informasjonssøk og kildekritikk.