EPN

VBINF6200 Bibliotekenes samfunnsansvar og demokratiske rolle Emneplan

Engelsk emnenavn
The democratic role and responsibility of libraries
Studieprogram
Bibliotekenes samfunnsansvar og demokratiske rolle / Videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)
Bibliotekenes samfunnsansvar og demokratiske rolle / Videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Emnet introduserer studentene for grunnleggende forhold i den norske biblioteksektoren med vekt på bibliotekets samfunnsansvar og bibliotekarens rolle som demokratisk aktør. Emnet tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til bibliotekenes rolle som møteplass, debatt- og integreringsarena, og vektlegger profesjonsetikk og temaer som sensur og ytringsfrihet. Bibliotekenes mandat og virkeområder ses både i et historisk og nåtidig perspektiv.

Emnet undervises på norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

Studenten

 • har innsikt i biblioteksektorens mandat og oppbygning i Norge

 • har innsikt i begreper som ytringsfrihet, sensur og demokrati

 • har kunnskap om bibliotekets rolle som demokratisk institusjon og møteplass

 • har kunnskap om bibliotekarens rolle i utviklingen av en demokratisk infrastruktur

Ferdigheter 

Studenten

 • kan reflektere kritisk over bibliotekets rolle som en offentlig demokratisk institusjon

 • kan anvende forskingsbasert kunnskap og teori i drøftingen av bibliotekets rolle som del av en demokratisk infrastruktur

 • kan bidra til å utvikle tjenester og lokalsamfunn med utgangspunkt i bibliotekets demokratiske rolle

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan organisere, administrere og gjennomføre prosjektarbeid i gruppe

 • kan bruke ulike former for informasjonskilder i egen argumentasjon og diskusjon

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, webinarer og selvstudium. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: En individuell muntlig presentasjon av en valgfri pensumtekst, gjerne relatert til egen arbeidserfaring. Presentasjonen skal være på 5 minutter.

 • Arbeidskrav 2: En skriftlig gruppebesvarelse over et oppgitt tema. Gruppene skal bestå av 3-4 studenter. Besvarelsen skal være på omtrent 5 sider.

Emnet har arbeidskrav for at studenten skal tilegne seg evne til å bearbeide og anvende det faglige innholdet, utover kun å lese pensum og/eller ta eksamen.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 7 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 5 sider (+/- 10%). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.