EPN

VBINF6100 Grunnleggende metadata Emneplan

Engelsk emnenavn
Fundamentals of metadata
Studieprogram
Grunnleggende metadata / Videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)
Grunnleggende metadata / Videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i viktige standarder og praksiser innenfor metadataproduksjon i den norske og internasjonale biblioteksektoren. Å forstå metoder og grunnleggende prinsipper for praktisk katalogisering og emnebeskrivelse er viktige læringsmål, men emnet søker også å gi studentene innsikt i andre utfordringer knyttet til metadata, inkludert metadatakvalitet, interoperabilitet og etiske sider ved metadataproduksjon.

Emnet undervises på norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om registreringsstandarder og metadataskjemaer for beskrivelse og gjenfinning av ulike dokumenttyper i bibliotek

 • har grunnleggende kunnskap om metadatakvalitet og betydningen for gjenfinning og utveksling

 • har god kunnskap om emnebeskrivelse og emnespråk

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter i å analysere og beskrive ulike dokumenttyper med tanke på gjenfinning i bibliotek

 • har grunnleggende ferdigheter i å vurdere og evaluere bibliografiske registreringsstandarder og metadataskjemaer

 • har grunnleggende ferdigheter i innholdsanalyse av dokumenter og bruk av emnespråk.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse i bruk av digitale verktøy og teknologi

 • har erfaring i samarbeid og arbeidsdeling

 • har evne til å formidle og diskutere teknologi og bruk av teknologi i egen disiplin

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, nettdiskusjoner, webinarer og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Klassifikasjon. Studentene løser oppgaver for å bli kjent med klassifikasjonsskjema. Omfang på besvarelsen vil være omtrent 1 side.

 • Arbeidskrav 2: Emneord. Studentene løser oppgaver for å lære om emneord. Omfang på besvarelsen vil være omtrent 1 side.

 • Arbeidskrav 3: Dokumentbeskriving. Studentene arbeider med konkrete metadata og modeller for dokumentbeskriving. Omfang på besvarelsen vil være omtrent 2-6 sider.

 • Arbeidskrav 4: En individuell skriftlig oppgave som svarer på en selvvalgt problemstilling innenfor en gitt ramme. Arbeidsmengden vil være omtrent som de tre første arbeidskravene til sammen. Omfang vil variere etter problemstillingen som velges.

Emnet har arbeidskrav for at studenten skal tilegne seg evne til å bearbeide og anvende det faglige innholdet, utover kun å lese pensum og/eller ta eksamen. 

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.