EPN

TLP7100 Pedagogisk gruppeveiledning i trafikkopplæringen Emneplan

Engelsk emnenavn
Group Counseling in Traffic Education
Studieprogram
Trafikkpedagogikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innføring i grunnleggende veiledningspedagogikk i gruppe.

Forkunnskapskrav

Eksamen i emne TLP6200 må være bestått før eksamen i emne TLP7100 kan avlegges.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap:

Kandidaten har

 • grunnleggende kunnskap om å lede veiledningsgrupper

 • kunnskap om hvordan veiledning kan brukes i læreprosesser i grupper

 • kunnskap om samspillprosesser, konflikter og motstand i veiledningen

 • kunnskap om ulike organisasjoner og ulike roller innenfor det trafikkpedagogiske feltet den enkelte kan jobbe i

 

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • ferdigheter i veiledning av grupper

 • har ferdigheter i å lede endrings- og utviklingsprosesser

 • har forståelse for profesjons- og yrkesutøverens plass i systemet/ organisasjonen

 

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjennomføre litteratursøk og anvende nyere relevante forskningsresultater

 • har generell kompetanse i å vurdere og bruke relevante forskningsresultater som grunnlag for en kvalifisert gruppeveiledning

 • har innsikt i utviklings- og endringsprosesser med hovedfokus på trafikkopplæring

Innhold

Emnet utgjør 15 studiepoeng. Det er fokus på veiledning av grupper gjennom at studentene må planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningsprosesser i grupper. Studentene skal ha innsikt og ferdigheter i metoder og modeller for veiledning i grupper, og ha inngående kjennskap til grunnleggende organisasjons- og systemteori/profesjonskunnskap, samt arbeide med utviklings- og endringsprosesser.

Temaet Pedagogisk gruppeveiledning, handler om planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledningsprosesser i grupper, metoder og modeller i veiledning og gruppen som læringsarena. Emnet tar også for seg organisasjons- og systemkunnskap og det å være en del av et kollegium.

Arbeids- og undervisningsformer

Aktuelle arbeidsmåter er:

 • undervisning: forelesning, dialog, rollespill, observasjon

 • arbeid i grupper med spesiell vekt på øvelser i å gi veiledning med refleksjon over egen gjennomføring

 • gi og motta veiledning i gruppe

 • individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner

 • skriftlige oppgaver: logg, rapporter, refleksjonsnotater, også via nett

 • bruk av IKT, video og annet teknisk utstyr

 

Studentene skal i samsvar med arbeidskrav i hvert emne gjennomføre praktisk veiledning av medstudenter for å erfare veiledning og reflektere over egne erfaringer, videreutvikle sin kompetanse som veileder og implementere veiledning

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende tre arbeidskrav må være vurdert til godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Gjennomføre veiledning av medstudent i gruppe på 3-5 studenter. Dette utføres for at studenten skal kunne dokumentere praktisk kompetanse. Omfang: om lag 25 minutter.

 • Overforstående sekvens gjennomføres med minst en medstudent som observatør. Studentene skal observere veiledningen, ta notater og gi tilbakemelding.

 • Veiledningen (jf. første kulepunkt) dokumenteres skriftlig av hver enkelt student med 1400 ord og/eller med video: Gjennomføring og refleksjon over øvelsene. Observatørens notater og tilbakemelding legges til grunn for vurderingen av gjennomføringen.

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan det gjøres en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet. Frist for innlevering av arbeidskrav settes av faglærer. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering én gang innen ordinær eksamen.

Krav om tilstedeværelse

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere, og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om 80 % tilstedeværelse i emnet. Fravær ut over 20 % kan kompenseres etter avtale med og vurdering av faglærer.

 

Arbeidskravene må være godkjent og tilstedeværelseskravet må være oppfylt før eksamen kan gjennomføres. Det vises til avsnitt om arbeidskrav og krav om tilstedeværelse i programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler:

Del 1: Det skal utarbeides et skriftlig undervisningsopplegg i grupper på 2-4 studenter. Eksamen går over to uker og har et omfang på ca. 5000 ord +/- 10%. Undervisningsopplegget skal omhandle gruppeveiledning av kolleger eller elever i bil og i klasserom, og begrunnes pedagogisk og didaktisk opp mot pensumlitteraturen.

 

Del 2: Framføring av undervisningsopplegget (gruppe), omfang 20-30 min.

 

Begge eksamensdeler må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner, kan eksamen gjennomføres individuelt etter avtale med faglærer.

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom eller ikke bestått på en av eksamensdelene, er det kun den delen som ikke er gjennomført eller ikke bestått som må tas om igjen. Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen.

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Alle hjelpemidler tillatt

Del 2: Notater fra undervisningen og litteratur fra pensumlista

Vurderingsuttrykk

Begge eksamensdelene vurderes til bestått/ikke bestått, og vektes 50% hver. Alle medlemmer i en gruppe får samme karakter.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer på begge eksamensdelene.

Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år