EPN

Trafikkpedagogikk Programplan

Engelsk programnavn
Traffic Education
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
4 semestre
Programhistorikk

Innledning

Videreutdanning i trafikkpedagogikk bygger på trafikklærerutdanningen og er utviklet for å styrke kandidatenes trafikale kompetanse. Fullført studium kan føre til bachelorgrad i trafikkpedagogikk og gir muligheter for videre akademisk karriere.

Myndighetene prioriterer stadig høyere formalkompetanse hos trafikklærere og andre for å realisere målene om reduksjon av trafikkulykker. Ved å utdanne yrkesutøvere som bidrar til en nasjonal standard for trafikkopplæringen, og til videreutvikling av en sikkerhetskultur i samsvar med myndighetenes visjon om null varig skadde og drepte i trafikken (nullvisjonen), utgjør utdanningen en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet.

Utdanningen skal tilføre samfunnet høyt kvalifiserte yrkesutøvere med et tverrfaglig perspektiv. Samtidig styrker utdanningen arbeidet med å planlegge, gjennomføre og evaluere trafikantrettete tiltak i offentlig og privat regi på system-, gruppe- og individnivå innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet i vegtrafikken.

Studiet skal bidra til å utvikle faglig nysgjerrighet, høy integritet og yrkesbevissthet i det trafikkpedagogiske fagmiljøet. Studiet videreutvikler kandidatenes pedagogiske, vitenskapelige, tekniske, sosiale og etiske kompetanse samt endrings- og utviklingskompetanse.

En betydelig del av utdanningen retter seg mot veiledningsfaget og den digitale utviklingen, og sikrer således faglig dyktige yrkesutøvere som kan både forme trafikkmiljøet og at den enkelte bilfører innehar en godt utviklet sikkerhetskultur. 

Etter fullført studium vil kandidater med 2-årig trafikklærerutdanning fra OsloMet få tildelt graden Bachelor i trafikkpedagogikk. Kandidater med trafikklærerutdanning fra andre institusjoner eller fra utlandet med konverteringstid godkjent av Vegdirektoratet, kan søke om å få tildelt graden. En bachelorgrad kvalifiserer til videre studier på masternivå, blant annet masterstudiet i yrkespedagogikk.

Målgruppe

Målgrupper er trafikklærere og andre som ønsker å kvalifisere seg til å arbeide med trafikksikkerhet og trafikkpedagogiske oppgaver, for å sikre videreutvikling av en sikkerhetskultur i samsvar med myndighetenes nullvisjon. Studiet vil kunne kvalifisere for saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i statlig og fylkeskommunal forvaltning, skoleverket, offentlige og private organisasjoner og virksomheter

Opptakskrav

Opptakskrav er gjennomført og bestått toårig høgskolekandidatutdanning som trafikklærer eller trafikklærerutdanning fra utlandet med konverteringstid godkjent av Vegdirektoratet, samt gyldig førerkort klasse B (personbil) sammenhengende de tre siste årene før studiestart i opptaksåret. Opptak ved hjelp av realkompetansevurdering med bakgrunn i godkjenning og erfaring som trafikklærer, foretas etter OsloMet sine gjeldende retningslinjer. Søkere som ønsker å bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse må oppfylle følgende generelle og studiespesifikke bestemmelser:

 

Generelle bestemmelser

 • Søker må være 25 år eller eldre i opptaksåret.
 • Søker må ha minimum fem års relevant (fulltids) yrkespraksis (deltid regnes om til heltid). Med relevant yrkespraksis menes erfaring som trafikklærer. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Ingen kan få mer enn 100 % uttelling for yrkespraksis og utdanning for samme periode.
 • Søker må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med fagene norsk (112 årstimer) (eller annet nordisk språk) og engelsk (140 årstimer) fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Kravet til norsk kan alternativt dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid.
 • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller kravet til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, jf. krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Studiespesifikke bestemmelser

 • Søker må i tillegg til de generelle kravene (jf. «Generelle bestemmelser») også ha en kombinasjon av minimum tre års relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning), fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 % av de tre årene. Med relevant yrkespraksis og utdanning menes erfaring som trafikklærer og annen pedagogisk utdanning.

Kravet om gyldig førerkort klasse B (personbil) sammenhengende de tre siste årene før studiestart i opptaksåret gjelder også for realkompetansesøkere.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om metoder, teknikker og verktøy i trafikkpedagogikk, trafikkdidaktikk og trafikkfaglige spørsmål, også rettet mot elever med spesielle behov

 • har forståelse for mangfold og flerkulturelle perspektiver

 • har kunnskap om hvordan individuell veiledning og gruppeveiledning kan brukes i læreprosesser

 • har kunnskap om sentrale teorier om læring, undervisning, rådgivning og veiledning

 • har innsikt i veilederrollen, både i individuell veiledning og gruppeveiledning, samt av personer med spesielle behov

 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid i det trafikkpedagogiske fagområdet

 • har perspektiv på forholdet mellom moderne vegtrafikk, bilteknologi og menneske, samfunn og miljø

 • har oppdatert og relevant trafikkfaglig kunnskap

 • har kunnskap om trafikksikkerhetsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 • har kunnskap om hvordan digitale verktøy kan benyttes til trafikkopplæring og trafikksikkerhetsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende trafikkpedagogiske, trafikkdidaktiske og trafikkfaglige kunnskaper, teknikker og verktøy i planlegging, begrunnelse, gjennomføring og vurdering av variert og tilpasset undervisning og veiledning av trafikkskoleelever

 • kan vise trafikale ferdigheter på høyt nivå og gjennomføre instruksjon og veiledning av kjøreelever, også med spesielle behov

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektarbeid

 • kan finne fram til og anvende oppdatert informasjon til undervisning og til å belyse problemstillinger

 • kan reflektere over egen faglig og sosial praksis i lys av faglige krav og etisk standard og justere sin praksis under veiledning

 • har kommunikative ferdigheter relatert til veilederrollen, spesielt rettet mot personer med spesielle behov

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere individuelle veilednings- og gruppeprosesser, samt endrings- og utviklingsprosesser

 • kan støtte og utfordre trafikklæreren og andre i sin fagutvikling

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

 • har utviklet evne til aktiv kommunikasjon og oppmerksomhet i sosiale relasjoner

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig, som deltaker i gruppe og ved hjelp av IKT

 • kan presentere fagstoff skriftlig og muntlig og ved bruk av IKT

 • har kompetanse for analytisk arbeid med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i offentlig og privat regi

 • kan holde seg oppdatert om samfunnsdebatten og ha kjennskap til hvordan trafikksikker og miljøvennlig vegtrafikk kan videreutvikles

 • har innsikt i og forståelse for etiske utfordringer og overveielser i veilederrollen

 • kan gjennomføre litteratursøk og forstå, vurdere og ta stilling til nyere forskningsresultater

Innhold og oppbygging

Studiet er bygget opp med fokus på sentrale temaer som felles basisfag innen trafikk- og yrkespedagogikk, og gir mulighet for spesialisering som reflekterer behov i trafikkopplæringen og i sikkerhetsarbeid. Det kan være knyttet til elever med spesielle behov, aldring, flerkulturelt mangfold m.m.

 

Pedagogisk individuell veiledning i trafikkopplæringen, TLP6100, (15 SP)

I tillegg til at veiledningspedagogikk står sentralt i det pedagogiske grunnlaget for læreplanene i trafikkopplæringen, vil dette emnet blant annet styrke rekrutteringen av praksisveiledere. Studentene får veiledningspraksis gjennom veiledning av medstudenter.

Individuell veiledning omhandler grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen, og omfatter grunnleggende kunnskap i veiledning. Fokus rettes mot veilederrollen som relasjonsbygger og prosessleder. Det legges også vekt på å utvikle kunnskap om og forståelse for (praksis)studenten og den nyutdannedes situasjon. Det er fokus på veiledning av enkeltindividet.

 

Spesialpedagogikk og mangfold i trafikkopplæringen, TLP6200, (15 SP)

Det er mange mennesker med spesielle behov i dagens samfunn. Denne delen legger vekt på å gi studenten kompetanse i trafikkopplæring av elever med særskilte behov for tilrettelegging, og retter fokuset mot utvalgte grupper med særskilte fysiske og mentale behov, samt grupper som trenger språklig tilrettelegging.

 

Pedagogisk gruppeveiledning i trafikkopplæringen, TLP7100, (15 SP)

I tillegg til at veiledningspedagogikk står sentralt i det pedagogiske grunnlaget for læreplanene i trafikkopplæringen, vil dette emnet blant annet styrke rekrutteringen av praksisveiledere. Studentene får veiledningspraksis gjennom veiledning av medstudenter. Studentene vil arbeide med veiledningsmetoder rettet spesielt mot grupper med veisøkere. Veiledning av grupper handler om planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledningsprosesser i grupper, metoder og modeller i veiledning og gruppen som læringsarena. Emnet tar også for seg organisasjons- og systemkunnskap og det å være en del av et kollegium.

 

Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid, TLP7200, (15 SP)

For å møte framtidens behov for trafikkopplæring, med fokus rettet mot et samfunn og et trafikksystem i rask endring, vil denne delen av utdanningen gi studentene innsikt i prosesser og mekanismer i utviklingen, og gi bedre forutsetninger for å møte utviklingen og forme framtidens trafikklærere. Sentrale temaer i emnet er:

Trafikkpedagogisk og trafikkdidaktisk kunnskap og ferdighet

 • planlegging, gjennomføring, vurdering og kritisk analyse av undervisning veiledning

 • IKT og digitale verktøy i undervisningen

 • trafikkpsykologi og elever med spesielle behov

 

Personlig og sosial kompetanse

 • selvinnsikt og kommunikasjon med elever og kolleger

 • refleksjon og oppmerksomhet rettet mot seg selv og andre

 • yrkesetisk kompetanse

 

Endrings- og utviklingskompetanse

 • endringsbehov i egen og andres undervisning

 • planlegging og gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid

 • aktuell faglitteratur, forskningsrapporter, myndighetens rammer, mål og føringer forskning og for trafikksikkerhetsarbeidet

 

Forsknings- og utviklingsarbeid

 • kjennskap til grunnprinsipper innen forskningsmetoder som kan anvendes for å belyse trafikkfaglige problemstillinger

 • kvalitet og etikk i utviklingsarbeid

 • gjennomføre et utviklingsarbeid

Valgfritt emne Løper over flere semestre

2. studieår

4. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Det veksles mellom ulike arbeids- og undervisningsformer i emnet. Arbeidsformene har til hensikt å bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og økt refleksjonsnivå.

Studiet er et deltidsstudium og gjennomføres over 4 semestre. Det organiseres gjennom fysiske studiesamlinger, digitale samlinger og hybride løsninger. Det gjennomføres studiearbeid mellom samlingene og innlevering av skriftlige arbeider.

Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet. Det vil bli benyttet varierte arbeidsformer som forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, rollespill, framføringer og arbeid med prosjekt. Involvering av studentene og utnyttelse av deres erfaringer vil bli tillagt stor vekt i studiearbeidet.

Studiet er temabasert og tverrfaglighet vektlegges ved at undervisningen i de ulike emnene vil bli relatert til hverandre for å få studieprogrammet til å framstå på en helhetlig måte. Det legges vekt på kritisk refleksjon, faglig integritet og respekt for andres syn.

Et helhetlig læringssyn prioriteres og læring gjennom ulike prosjekter vil være en dominerende arbeidsmåte. Prosjektene vil kunne være både eksternt og internt initiert og tverrfaglige, slik at utfordringene i det trafikkfaglige arbeidet behandles helhetlig.

IKT og digitale verktøy i kommunikasjon og læringsarbeid vil bli brukt gjennom hele studiet med målsetning om å øke studentenes digitale kompetanse. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC.

Internasjonalisering

Gjennom Minimum European Requirements for driving Instructor Training (MERIT) har EU utarbeidet grunnlaget for trafikklærerutdanning i Europa. I EU arbeides det med trafikkfaglige spørsmål og utredninger ved flere universiteter og fagmiljøer.

Det tilrettelegges for studentutveksling ved trafikkfaglige institusjoner/studiemiljøer i utlandet som ledd i utviklingsprosjekt i fjerde semester.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det vil være arbeidskrav tilknyttet hvert emne. Et arbeidskrav er en oppgave, et prosjektarbeid, en framføring, en praktisk øvelse eller annet studiearbeid som studenten må utføre og få godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Arbeidskrav skal være levert innen fastsatte frister. Studenter som på grunn av spesielle årsaker ikke leverer innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist må i hvert enkelt tilfelle avtales med faglærer.

Et ikke-godkjent arbeidskrav kan omarbeides og leveres til ny godkjenning ytterligere én gang. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert årsak eller avtale med faglærer, får ingen nye forsøk og vil miste eksamensretten. Dette vil føre til utsettelse av studiet.

Alle arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i de enkelte emneplanene.

Krav om tilstedeværelse

Studiet bygger på aktiv deltakelse, undervisningsøvelser og samarbeid med andre studenter. Praktiske øvelser er forutsetning for teorien. Det stilles derfor krav til tilstedeværelse i hele studiet dersom ikke annet er eksplisitt bestemt og avtalt med faglærer (for eksempel ved studiedager til individuelt arbeid).

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i all undervisning. Fravær utover 20 % medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 %, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og sensur

Vurderingsformene som brukes i studiet er skriftlig eksamen, muntlig eksamen og skriftlig obligatorisk arbeid med individuelle karakterer. Under hver enkelt emnebeskrivelse er arbeidskrav og vurderingsform beskrevet. Alle skriftlige innleveringer av arbeidskrav og eksamen vil skje digitalt.