EPN

TLP6100 Pedagogisk individuell veiledning i trafikkopplæringen Emneplan

Engelsk emnenavn
Individual Counseling in Traffic Education
Studieprogram
Trafikkpedagogikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innføring i grunnleggende veiledningspedagogikk i én til én veiledning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Kandidaten har

 • innsikt i og forståelse for (praksis)studenten og den nyutdannedes situasjon

 • kunnskap om profesjons- og yrkesutøverens rolle

 • innsikt i veiledning og veilederrollen

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • har kommunikative ferdigheter relatert til veilederrollen

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere individuelle veiledningsprosesser, samt endrings- og utviklingsprosesser

 • kan støtte og utfordre profesjonsutøveren (den nyutdannede og studenten) i sin profesjonsutvikling

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i og forståelse for etiske utfordringer og overveielser i veilederrollen

 • kan gjennomføre litteratursøk og anvende nyere relevante forskningsresultater

Innhold

Emnet utgjør 15 studiepoeng og omhandler grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen, og omfatter grunnleggende kunnskap i veiledning. Fokus rettes mot veilederrollen som relasjonsbygger og prosessleder. Det legges også vekt på å utvikle kunnskap om og forståelse for (praksis)studenten og den nyutdannedes situasjon. Det er fokus på veiledning av individet.

Arbeids- og undervisningsformer

Aktuelle arbeidsmåter er:

 • undervisning: forelesning, dialog, rollespill, observasjon

 • spesiell vekt på øvelser i å gi veiledning med refleksjon over egen gjennomføring

 • gi og motta veiledning individuelt

 • individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner

 • skriftlige oppgaver: logg, rapporter, refleksjonsnotater, også via nett

 • bruk av IKT, video og annet teknisk utstyr

 

Studentene skal i samsvar med arbeidskrav i hvert emne gjennomføre praktisk veiledning av medstudenter for å erfare veiledning og reflektere over egne erfaringer, videreutvikle sin kompetanse som veileder og implementere veiledning

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være vurder til godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Gjennomføre veiledning av medstudent i en til en konfigurasjon. Dette utføres for at studenten skal kunne dokumentere praktisk kompetanse. Omfang: om lag 25 minutter

 • Overforstående sekvens gjennomføres med minst en medstudent som observatør. Studentene skal observere veiledningen, ta notater og gi tilbakemelding.

 • Veiledningen (jf. første kulepunkt) dokumenteres skriftlig av hver enkelt student med 1400 ord og/eller med video: Gjennomføring og refleksjon over øvelsen. Observatørens notater og tilbakemelding legges til grunn for vurderingen av gjennomføringen.

 

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan det gjøres en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet.

Frist for innlevering av arbeidskrav settes av faglærer. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering én gang innen ordinær eksamen.

 

Krav om tilstedeværelse

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere, og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om 80 % tilstedeværelse i emnet. Fravær ut over 20 % kan kompenseres etter avtale med faglærer.  

Arbeidskravene må være godkjent og tilstedeværelseskravet må være oppfylt før eksamen kan gjennomføres. Det vises til avsnitt om arbeidskrav og tilstedeværelse i programplanen

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler:

Del 1: Det skal utarbeides et skriftlig undervisningsopplegg i grupper på 2-4 studenter. Eksamen går over to uker og har et omfang på ca. 5000 ord +/- 10%. Undervisningsopplegget skal omhandle ulike typer veiledningsmetoder og begrunnes trafikkpedagogisk og trafikkdidaktisk opp mot pensumlitteraturen.

 

Del 2: Framføring av undervisningsopplegget (gruppe), omfang 20-30 min.

Begge eksamensdelene vurderes til bestått/ikke bestått, og vektes 50% hver. Alle medlemmer i en gruppe får samme karakter. Begge eksamensdeler må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner, kan eksamen gjennomføres individuelt etter avtale med faglærer.

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom eller ikke bestått på en av eksamensdelene, er det kun den delen som ikke er gjennomført eller ikke bestått som må tas om igjen. Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Alle hjelpemidler tillatt

Del 2: Notater fra undervisningen og litteratur fra pensumlista

Vurderingsuttrykk

Begge eksamensdelene vurderes til bestått/ikke bestått. Alle medlemmer i en gruppe får samme karakter. Begge eksamensdeler må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner, kan eksamen gjennomføres individuelt etter avtale med faglærer.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer på begge eksamensdelene.

 

Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.