EPN

TLK3500 Tolking i komplekse møter Emneplan

Engelsk emnenavn
Interpreting in Complex Settings
Studieprogram
Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent av studieutvalget ved fakultet LUI 18. desember 2014 og etablert av fakultetsstyret 22. januar 2015. Revidert versjon godkjent av studieutvalget ved fakultet LUI 5. mars 2015. Redaksjonell endring foretatt 14. januar 2016 og 6. juli 2017. Revisjon godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget 19. desember 2019. Gjeldende fra vårsemesteret 2019.

 

Emnet Tolking i komplekse møter gir en videre praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget. Emnet omhandler tolking i møter med flere deltakere og ulike språklige registre. Det er et nett- og samlingsbasert emne, og det tilbys som deltidsstudium over ett semester.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap Studenten

 • har kunnskap om konteksten til ulike møter med flere deltakere, som for eksempel i rettsforhandlinger, tverrfaglige møter i helsevesen og barnevern m.m.

 • har grunnleggende kunnskap om tolketekniske metoder ved gjennomføring av tolking i komplekse møter

Ferdigheter Studenten

 • kan veksle mellom ulike tolkemetoder (simultantolking, tolking fra skrift til tale, konsekutiv tolking med notater) i møter med flere deltakere og i møter hvor det brukes ulike språklige registre

 • kan anvende hensiktsmessige strategier i tolking mellom norsk og tolkespråket

Generell kompetanse Studenten

 • kan gjøre rede for muligheter og begrensninger ved tolking i komplekse møter i teori og praksis

 

Innhold

Emnet inneholder følgende temaområder:

 1. Muligheter og begrensninger ved praktisk gjennomføring av tolking i komplekse møter - med flere deltakere og veksling mellom ulike tolketeknikker (simultantolking, notatteknikk, fjerntolking og tolking fra skrift til tale)

 2. Fordypning i spesifikk kontekstkunnskap knyttet til tolking i ulike deler av offentlig sektor: rettsvesen, barnevern, utlendingsforvaltning m.m.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som deltidsstudium over ett semester. Emnet er nettbasert med samlinger. I løpet av semesteret vil det være samlinger ved OsloMet – storbyuniversitetet og læringsaktiviteter på nett mellom samlingene. Informasjon om antall samlinger, og antall dager per samling, finnes på nettsidene til universitetet.

 

Det er en forutsetning at studentene kan disponere egen datamaskin, har muligheter for lydopptak og har tilgang til Internett. Det forutsettes stor grad av selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i nærmere definerte faglige aktiviteter.

 

Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen:

 1. Et skriftlig refleksjonsnotat hvor studenten analyserer egne styrker og utfordringer basert på opptak av egen tolkeøvelse (400-800 ord)

 2. En skriftlig fagfellevurdering - en individuell praktisk-teoretisk analyse basert på opptak av en medstudents tolkeøvelse (400-800 ord)

 3. En midtveisevaluering i form av en innspilt muntlig presentasjon av egen utvikling (varighet ca. fem minutter)

Formålet med arbeidskrav en og to er å bli seg bevisst egne og andres utfordringer. Formålet med det tredje arbeidskravet er å vise til på hvilken måte studenten eventuelt har videreutviklet sine ferdigheter i tolking i komplekse møter.

 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse Obligatorisk deltakelse er viktig for å øve praktisk tolking og for å tilegne seg teoretisk pensum.

Gjennom studiet skal studentene utvikle praktiske ferdigheter og kompetanse knyttet til tolking i ulike situasjoner. Denne type ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om tilstedeværelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Læringsaktiviteter på nett

 • Samlinger ved OsloMet

 

Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten mister retten til å avlegge eksamen. For å få avlegge eksamen kreves det minimum 80 % deltakelse i læringsaktiviteter på nett og minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger. Sykdom fritar ikke for deltakelse i læringsaktiviteter på nett og tilstedeværelse på samlinger.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av en mappe som inneholder:

 1. En praktisk-teoretisk analyse av egne tolkeøvelser (minimum 10 minutter og maksimum 15 minutter), dvs. refleksjonsnotat på mellom 500 og 800 ord.

 2. Studentens utvalgte øvelse(r) for vurdering av tospråklige og tolketekniske ferdigheter. Innlevert(e) øvelse(r) skal være av minimum 10 og maksimum 15 minutters varighet totalt.

Mappen skal leveres innen fastsatt frist.

 

Ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen må ny mappe leveres.

 

Vurderingskriterier

Bestått: Studenten dokumenterer gode språklige og tolketekniske ferdigheter i veksling mellom ulike tolkemetoder (simultantolking, tolking fra skrift til tale, konsekutiv tolking med notater) i møter med flere deltakere og i møter hvor det brukes ulike språklige registre. Studenten viser et godt refleksjonsnivå i forhold til læringsmålene.

 

Ikke bestått: Studenten dokumenterer ikke tilstrekkelig gode språklige og tolketekniske ferdigheter i veksling mellom ulike tolkemetoder (simultantolking, tolking fra skrift til tale, konsekutiv tolking med notater) i møter med flere deltakere og i møter hvor det brukes ulike språklige registre. Studenten viser et godt refleksjonsnivå i forhold til læringsmålene.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

Mappen vurderes av en intern og en ekstern sensor som behersker norsk og tolkespråket.

Opptakskrav