EPN

TLK3100 Tolking av monologer - hukommelse og notatteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Note-taking in Consecutive Interpreting
Studieprogram
Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplan godkjent av studieutvalget ved fakultet LUI 5. mars 2015. Redaksjonelle endringer lagt inn 6. juli 2017. Revisjon godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget 19. desember 2019. Gjeldende fra vårsemesteret 2019.

 

Emnet Tolking av monologer - hukommelse og notatteknikk gir en videre praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget. Emnet legger vekt på tolking av lengre sekvenser og monologer gjennom innføring i hukommelsestrening og notatteknikk.

 

Studenter som tidligere har tatt emne TLK3110 (15 studiepoeng), det vil si de delene av emne TLK3100 som gjelder tolking fra norsk til norsk, fritas fra undervisning og arbeidskrav i første semester av emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aspekter ved menneskets hukommelse med relevans for tolking

 • har kunnskap om notatteknikk som verktøy for tolking

 • har kontrastiv kunnskap om forholdet mellom norsk og tolkespråket

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan tolke lengre sekvenser og monologer ved hjelp av notater

 • kan bruke notatteknikkens grunnprinsipper for å utvikle egen notatteknikk i sekvenser mellom norsk og tolkespråket

 • kan gjengi lengre sekvenser mellom norsk og tolkespråket ved hjelp av notater

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen hukommelse og bruk av notatteknikk i tolking

 • kan gjøre akademisk rede for muligheter og begrensninger ved bruk av notatteknikk i tolking

 • mestrer tolking av lengre sekvenser mellom norsk og tolkespråket

 • mestrer ulike modaliteter mellom norsk og tolkespråket

Innhold

Emnet inneholder følgende temaområder:

 1. Tekst- og kontekstanalyse

 2. Aktiv lytting

 3. Hukommelseslære

 4. Notatteknikk

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som deltidsstudium over to semester. Emnet er nettbasert med samlinger ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenten må ha tilgang til datamaskin og Internett og kunne delta i nettbaserte læringsaktiviteter, også på kveldstid og i helger. Det forutsettes både stor grad av selvstudium og at studentene deltar i gruppesamarbeid. Informasjon om antall samlinger, og antall dager per samling, finnes på nettsidene til universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i nærmere definerte faglige aktiviteter.

 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges, de fire første er knyttet til første semester og det siste er knyttet til andre semester:

 • Skriftlig analyse av en oppgitt tekst på norsk (600 ord);

 • Liste over tjue tolkesymboler, faste forkortelser eller andre visuelle elementer (som f. eks. piler og streker) som studenten har tatt i bruk. Hvert tolkesymbol/visuelt element og hver forkortelse skal forklares.

 • Gruppearbeid hvor studentene diskuterer utviklingen av en notatteknikk mellom norsk og tolkespråk på bakgrunn av pensumlitteraturen. Gruppen skal levere ett felles refleksjonsnotat (1500-2000 ord);

 • Gjengivelse av monolog på norsk: Studenten skal på grunnlag av egne notater gjengi, på norsk, en monolog som leses på norsk (ca. 300 ord) i språklaboratoriet ved OsloMet. Notatene skal leveres inn sammen med lydopptaket.

 • Skriftlig fagfellevurdering av to tolkeøvelser mellom norsk og tolkespråket gjennomført av to medstudenter (à ca. 300 ord);

 

Formålet med arbeidskrav 1 og 3 er å synliggjøre kunnskapen studenter har tilegnet seg fra det teoretiske pensumet. Formålet med arbeidskrav 2 og 5 er å vise hvordan kunnskap fra det teoretiske pensumet anvendes i egen praksis.

 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Gjennom emnet skal studentene blant annet utvikle praktiske ferdigheter og språklig kompetanse knyttet til tolking av lengre sekvenser og monologer. Slike ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes bare ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med blant annet medstudenter og lærere, og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om tilstedeværelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Læringsaktiviteter på nett

 • Samlinger ved OsloMet

 

Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten mister retten til å avlegge eksamen. Sykdom fritar ikke for deltakelse i læringsaktiviteter på nett og tilstedeværelse på samlinger. For å få avlegge eksamen kreves det minimum 80 % deltakelse i læringsaktiviteter på nett og minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av følgende eksamen:

 

Monolog norsk/tolkespråket.

Studenten skal på grunnlag av egne notater tolke en monolog fra norsk til tolkespråket (ca. 300 ord) og en monolog fra tolkespråket til norsk (ca. 300 ord). Det gjøres opptak av studentens praktiske prøve som så sendes til intern og ekstern sensor for vurdering.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

For denne eksamen består kommisjonen av tolkefaglig sensor/norsk sensor og en ekstern sensor i tolkespråket. Ekstern sensor skal fortrinnsvis ha kompetanse i både norsk og tolkespråket, men unntak for kravet om norskkompetanse kan gjøres. Notatene samles inn og vurderes av tolkefaglig sensor.