EPN

TKLIT7200 Digital kompetanse Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital Competence
Studieprogram
Tverrfaglig kompetanse – literacy i fag og yrker
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Den digitale omstillingen fører til endringer både i samfunn, yrker og opplæring. Dette betyr utfordringer for enkeltmennesker og spesielt utdanningsinstitusjoner. Behovet for digital kompetanse, å forstå og å bruke digitale verktøy i opplæring er nødvendig for å møte de raske endinger som samfunn og yrker går gjennom.

Emnet retter perspektivet mot bruk av digitale verktøy i yrkes- og profesjonsopplæring både for lærernes undervisning og for elevenes læring. Dette innebærer at bruk av digitale verktøy tar utgangspunkt i yrker og digitalisering av yrkesutøvelsen. En yrkesrettet digital kompetanse vil vektlegge hvordan praksislæring og refleksjon kan realiseres ved bruk av digitale verktøy i opplæringen. Emnet vil også ha perspektiv på hvordan digital teknologi kan anvendes for å dele og søke informasjon og kunnskap, kritisk og etisk vurdering av nettsider og kilder, og forstå og bruke multimodale tekster. Videre vil emnet ha perspektiv på hvordan digitalisering av undervisning og opplæring åpner for nye elevaktive metoder. Bruk av blant annet video, nettbasert gruppearbeid, digitale øvelser, spill, omvendt undervisning (flipped classroom) og hybrid undervisning kan kjennetegne digital opplæring for læringsutbytte. I tillegg vil bruk av digitale skriveverktøy og tekstbehandlingsprogram for faglig formidling og læring være relevant for den digitale kompetansen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy for læring og kunnskapsutvikling
 • har kunnskap om hvordan digitale verktøy kan brukes i undervisning og vurderingspraksiser
 • har kunnskap om kritisk og etisk bruk av digitaliserte kilder

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke digital teknologi og verktøy for innovative læringsaktive metoder
 • kan bruke digitale verktøy for nettbasert undervisning og vurdering
 • kan bruke digitale skriveverktøy og tekstbehandlingsprogram
 • har evne til kritisk og etisk vurdering av kilder

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende kompetanse i bruk av digitale verktøy for læring og for undervisning
 • har kompetanse i å se muligheter som ligger i digitalisering av undervisning og læring
 • har forståelse for styrker og svakheter ved bruk av digitale verktøy for læring, opplæring og for eget yrke
 • har digital kompetanse tilpasset eget yrke og fagdisiplin

Innhold

Se emnets innledningstekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer forelesninger og studentaktive metoder der studentene særlig inviteres til å bruke egne praksiserfaringer fra yrke og profesjon. Arbeid med autentiske digitale tekster, reseptivt og produktivt, både verbalspråklige og multimodale/semiotiske ressurser inngår i arbeids- og undervisningsformer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende to arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Arbeidskrav 1: Studentene skal forberede i grupper (tre til fem studenter) et digitalt undervisningsopplegg der ulike metoder og vurderingsuttrykk vises. Omfang: tilsvarende en 45 minutters undervisningstime.
 • Arbeidskrav 2: Undervisningopplegget skal følges av en muntlig begrunnelse. Omfang: om lag 10 minutter.

Hovedformålet med arbeidskravene er at studentene skal vise til ulike måter for hvordan digitalisering av undervisning, læring og vurdering kan realiseres.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Det kreves i tillegg 80% deltakelse og tilstedeværelse for å kunne fremstille seg for eksamen/vurdering. Se programplan for ytterligere informasjon.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en muntlig gruppeeksamen hvor grupper bestående av tre til fem studenter presenterer et digitalt undervisningsopplegg, parallelt med kritisk reflekterende muntlige begrunnelser for opplegget, både med tanke på faglig innhold, metoder og vurdering. Framstillingen skal ha en varighet på 30-45 minutter.

 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Til første nye eksamen presenteres en omarbeidet versjon av oppgaven som ble levert til ordinær eksamen. Ved senere forsøk presenteres ny oppgave.

Dersom det ikke kan dannes en gruppe ved ny/utsatt eksamen, gjennomføres individuell muntlig eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter bestått/ikke bestått. Vurderingen er felles for alle medlemmer av gruppen.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.