EPN

TKLIT6200 Muntlig kompetanse Emneplan

Engelsk emnenavn
Oral Competence
Studieprogram
Tverrfaglig kompetanse – literacy i fag og yrker
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler hvordan kommunisere muntlig til ulike målgrupper, med ulikt formål og i ulike yrkesfaglige kontekster. Dette betyr at emnet handler om både reseptive og produktive aspekter ved kommunikasjon som aktiv lytting, turtaking, respons, formidling, retoriske virkemidler og ikke-verbal språkbruk. Muntlig kompetanse er nøkkelkompetanse i samfunn og arbeidsliv og er et vesentlig grunnlag for demokratibygging, egen identitet, respekt og dannelse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om grunnleggende muntlige ferdigheter
  • har kjennskap til ulike muntlige sjangre og deres betydning for læringsprosesser og yrkesutøvelse
  • har kunnskap om retorikkfagets grunnleggende teorier og begreper

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende, vurdere og veilede ulike kommunikasjonsmåter i ulike kommunikasjonssituasjoner
  • kan styrke elevenes evne til å delta i diskurser knyttet til ulike fag og emner, og ikke bare ved hjelp av det uformelle hverdagsspråket
  • kan bruke og analysere retoriske virkemidler

 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan stå frem, uttrykke seg presist og delta i samtaler som likeverdig partner som kan lytte og respondere på andres synspunkter
  • har innsikt i verdien av vektlegging av grunnleggende muntlige ferdigheter

Innhold

Se emnets innledningstekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet er forelesninger om kommunikasjon og retorikk kombinert med studentaktive metoder. Emnet vil legge særlig vekt på muntlige fremføringer, diskusjons- og debatteknikker, samtaleanalyser hentet fra både konstruerte og egne praksiserfaringer. Studentene må tilegne seg kunnskap om kommunikasjon og retorikk mellom samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

  • Studentene skal individuelt eller i par forberede/utforme en muntlig tekst (tale/monolog, en verbal duell, intervju, diskusjon eller debatt). Omfang 10 - 15 minutter for individuelt arbeid, 15 - 20 minutter for pararbeid.

Målet er at studentene skal bruke og forstå funksjonen av ulike retoriske virkemidler i muntlig språkbruk, samtalemønstre og kroppsspråk. Videre er målet å oppøve evne til konstruktiv respons på ulike muntlige formidlingsformer.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Det kreves i tillegg 80% deltakelse og tilstedeværelse for å kunne fremstille seg for eksamen/vurdering. Se programplan for ytterligere informasjon.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en syv-dagers individuell hjemmeeksamen i form av en skriftlig didaktisk oppgave. Eksamen har oppgitt tema knyttet til hvordan undervisning/veiledning i muntlige ferdigheter gjennomføres i praksis. Omfang: 2000 - 2500 ord.

 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen, det gis ny oppgavetekst med nytt tema.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.