EPN

TKLIT6100 Literacy: lese- og skrivekompetanse Emneplan

Engelsk emnenavn
Literacy: Reading and Writing Competencies
Studieprogram
Tverrfaglig kompetanse – literacy i fag og yrker
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler skrift- og tekstkompetanse (literacy) rettet mot det yrkesfaglige feltet.  Dette betyr at literacy forstås som sosial praksis. Emnet vil legge vekt på å utvikle lese- og skrivekompetanse (multimodale tekster) som vil innebære kunnskap om språkets oppbygging (grammatikk), fagspråk, generell (generisk og overførbar) språkbruk og innføring i funksjonell lingvistikk. Emnet vil også tematisere kritisk og reflekterende holdning til tekst (innhold, ideologi, formål og diskurs).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om det norske språket, funksjonell grammatikk og språkbruk i skrift og tale
  • har kunnskap om oppbygging av tekstlige nivåer og hvordan meningsinnhold realiseres i muntlige, skriftlige og multimodale tekster
  • har kunnskap om hvordan språkbruk er tett forbundet med kontekst og sosial praksis

 

Ferdigheter

Studenten

  • har evne til å undervise og veilede på alle tekstlige nivåer
  • har ferdigheter i bruk av språk i ulike sammenhenger og kontekster
  • kan forstå og bruke multimodale tekster

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har kunnskap og ferdigheter i hvordan språk og tekst kan formes for ulike formål
  • har kunnskap og ferdigheter i hvordan språk og tekst kan fungere i ulike sosiale praksiser og kontekster

Innhold

Se emnets innledningstekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet er både forelesninger og studentaktive metoder. Arbeid med autentiske tekster (yrkestekster, elevtekster, mm.) reseptivt og produktivt vil inngå som en sentral del i emnet der det også vil bli lagt vekt på å utvikle læreres veiledningsstrategier i literacy. Arbeid mellom samlingene omfatter å skaffe seg kunnskap om språklige temaer (jf. semesterplanen) og å prøve ut denne kunnskapen relatert til egen yrkespedagogisk praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende to arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

  • Arbeidskrav 1: Et skriftlig individuelt notat om egen forståelse av en autentisk tekst i lys av en godkjent analysemodell innenfor funksjonell lingvistikk. Omfang 800 - 1000 ord.
  • Arbeidskrav 2: En muntlig gruppepresentasjon fra tre til fem studenter av didaktisk-metodiske valg i klasserommet. Omfang: 30-45 minutter.

Hovedformålet med arbeidskravene er å se sammenheng og overføre teoretisk språkkunnskap til pedagogisk, didaktisk praksis.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Det kreves i tillegg 80% deltakelse og tilstedeværelse for å kunne fremstille seg for eksamen/vurdering. Se programplan for ytterligere informasjon.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell skriftlig fagartikkel over en teoretisk-praktisk oppgave med selvvalgt tema på mellom 2000 - 2500 ord.

 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen.  Til første nye eksamen leveres en omarbeidet versjon av fagartikkelen som ble levert til ordinær eksamen. Ved senere forsøk leveres ny oppgave.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.