EPN

TEGN3130 Skrivetolking Emneplan

Engelsk emnenavn
Speech to Text Interpreting
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Skrivetolking er tolking fra muntlig til skriftlig språk. Skrivetolking benyttes av hørselshemmede, døvblitte, døve, samt syns- og hørselshemmede som ønsker skriftlig tolking av muntlig språk. I tillegg til å beherske hurtigskriving og de tekniske aspektene ved bruk av IT- og AV-utstyr, må en skrivetolk beherske teknikker for komprimering av tekst, ha en tilfredsstillende grad av rettskriving, samt kunne gjøre hensiktsmessige omformuleringer til funksjonell skriftlig form. 

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Fullført emnet Introduksjon til skrivetolking TEGN2130

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten har 

 • kunnskaper om bruk av tekstbehandlingsprogram, laptop og annet IT- og AV-utstyr som benyttes ved skrivetolkoppdrag 

 • kunnskaper om hvordan tolke talt språk til meningsbærende, komprimert tekst 

 • kunnskaper om hvordan prosodiske trekk ved talespråk kan fremstilles skriftlig 

 • kunnskap om hvordan beskrive annen auditiv informasjon enn talt språk  

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • tolke/produsere en funksjonell, dekkende tekst, med tilfredsstillende grad av rettskriving  

 • fungere som medtolk i et totolksystem 

 • sette opp et funksjonelt autokorrekturapparat til en gitt tolkesituasjon 

 • tilrettelegge ferdige tekster for bruk i skrivetolking 

 • sette opp tekstdokument og tilpasse tolkingen i ulike oppdragsformer 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har den profesjonelle kompetansen som er spesifikk for denne formen for tolking 

 • kan tilrettelegge tolkingen for brukere med kombinert syns- og hørselshemming 

Innhold

Fysisk undervisning med foreleser, med hovedfokus på temabaserte tolkeøvelser i ulike situasjoner. Øvelser i skrivetolking, felles og individuell veiledning/undervisning. Gjennom allerede oppsatt praksis på studiet, stilles det krav til at studentene(e) skal tolke ved flere skrivetolkoppdrag. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres både med plenumsaktiviteter og arbeid i mindre grupper. Undervisningen har et betydelig innslag av praktiske øvelser, ispedd veiledning i store eller små grupper, forelesninger, diskusjoner med mer.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav innen gitte frister og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.  

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:  

 

 • Skriftlig individuell innlevering. Studentene skal i et totolksystem gjennomføre et fiktivt tolkeoppdrag på maks. 10 minutter der begge skal fungere som aktiv tolk og støttende tolk/medtolk. I etterkant av tolkingen skal studentene individuelt gi en skriftlig innlevering på 700-1000 ord der de viser refleksjon over egen tolking og samarbeid med medtolk. Besvarelsen skal støttes ut fra teori.  

 • Vedlegg: Studentene skal legge ved opptak av det fiktive oppdraget (opptak gjennom GoReact), der man både ser samarbeidet tolkene mellom og selve teksten som produseres. Egenproduserte autokorrekturlister skal også legges ved. Dette for at det skal kunne gis en helhetlig vurdering av refleksjonsnotatet. 

 

Detaljert informasjon om arbeidskravene gis ved undervisningsstart. 

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med en todelt eksamen, som normalt vil foregå over to dager:  

Del 1) Individuell tolking: Studenten skal alene skrivetolke en samtale på ca. 10-15 minutter mellom en hørende og en hørselshemmet deltaker i et arrangert rollespill.  

Del 2) Tolking i totolksystem: Studenten skal i totolksystem med en medstudent skrivetolke en muntlig fremlagt tekst/lydfil på ca. 20 minutter (monolog). 

I del 1 og del 2 skal teksten studenten produserer være funksjonell, dekkende og med tilfredsstillende rettskriving. Studenten må kunne vise at hen tilpasser tolkingen sin etter oppdragets art gjennom hensiktsmessig oppsett av tekstdokument. Bruk av autokorrekturer og komprimeringsteknikker vektlegges, samt samarbeid med medtolk. Eksamen gjennomføres i klasserom på medbragt privat laptop, samt eksternt tastatur.  

Del 1 og del 2 vektlegges 50/50.  

Eksamensspråk er norsk/norsk tegnspråk.

Det gis individuell karakter. 

Eksamensoppgaven gis to dager før eksamen.   

I de tilfeller der antall studenter i et kull resulterer i at én student ikke har en medtolk, gjennomføres eksamen med en ekstern aktør (faglært skrivetolk). 

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. I tilfeller der èn av to studenter i et totolksystem ikke får karakter, gjennomføres eksamen i samarbeid med en ekstern aktør (faglært skrivetolk). 

Hjelpemidler ved eksamen

Studentens egen autokorrekturliste(r), samt ev. forberedelsesmateriale gitt to dager i forveien. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.