EPN

TEGN3110 Reflekterende praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Reflective Practice
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal øve opp studentenes praktiske tolkeferdigheter, ferdigheter i å bruke språk- og tolkefaglig teori for å reflektere over egen praksis, og øve opp ferdighetene i å begrunne profesjonelle valg (skjønn). 

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 12. januar 2022 og gjelder fra høsten 2022. 

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav, men studiet har generelle progresjonsregler. Se programplan. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten  

 • har oversikt over oversettelsesfaglige perspektiver og begreper og ser sammenhengen mellom profesjonskunnskap, kommunikasjonsteori, samtaleteori og tolkens praksis 

 • har grunnleggende kunnskaper om tolking mellom norsk og norsk tegnspråk, skrivetolking og tolking for kombinert syns- og hørselshemmede og tolking som innebærer engelsk og skandinaviske språk 

 • har grunnleggende kunnskaper om hørselshemming, utfordringer ved tolking for personer med ulikt hørselstap/-problematikk, beskrivelse av auditiv informasjon og prosodiske trekk i språket 

Ferdigheter  

Studenten  

 • kan tolke mellom norsk tegnspråk og norsk i ulike situasjoner 

 • har grunnleggende ferdigheter i skrivetolking, inkl. beskrivelse av auditiv informasjon og prosodiske trekk i språket  

 • har grunnleggende ferdigheter i tolking, ledsaging og beskrivelse for personer med døvblindhet 

 • kan forberede og gjennomføre ulike typer tolkeoppdrag i samarbeid med andre tolker 

 • kan bruke, gjenkjenne, beskrive og analysere språklige/kommunikative elementer i tolkede situasjoner 

 • kan skille mellom eget og andres ansvar i tolking med andre profesjonsutøvere og informere om tolketjeneste ved behov 

 • kan reflektere etisk omkring egen og andres praksis 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • viser forståelse for den profesjonelle kompetansen som er påkrevet for å kunne utføre tegnspråktolking, skrivetolking og tolking, ledsaging og beskrivelse for personer med døvblindhet på en profesjonell måte 

 • kan reflektere over og diskutere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger med andre tolker og ha kjennskap til kollegaveiledning.  

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske øvelser i tolking, der studentene vil få førstehånds erfaringer med de utfordringer som finnes i profesjonsutøvelsen, og kan diskutere disse i lys av teoretiske perspektiver fra språkvitenskap, kommunikasjon, oversetting og etikk. Emnet vil inneholde mye av det samme faglige stoffet som tolkeemnene i 2. år og vil bygge videre på disse kunnskapene og ferdighetene gjennom en syklisk progresjon. Det er viktig å understreke at det forutsettes omfattende egeninnsats for å oppnå nødvendig studieprogresjon. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av praktiske øvelser i alle tolkemetodene med utstrakt bruk av videoopptak, diskusjoner med medstudenter og lærere, og skriftlige innleveringer. Øvelsene på egen hånd tas opp på video, og er grunnlag for diskusjoner i undervisningsøktene, der studentene trenes opp til å analysere egen og andres praksis, og bruke oversettelses-, tolke- og språkfaglige begreper for å beskrive og begrunne praksis.  

Det gjennomføres også tre seminarer med obligatorisk deltakelse (80%) der studentene i grupper analyserer opptak de selv har laget av fiktive tolkeoppdrag og presenterer data og analyser for medstudenter og lærer.   

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen. For å opparbeide de nødvendige ferdighetene er det helt avgjørende med store mengder egeninnsats utenom undervisningstiden. Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav innen gitte frister og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.   

 

Til sammen tre individuelle arbeidskrav skal leveres inn i løpet av emnet. Disse består av opptak av tolkeøvelser som utføres i samarbeid med medstudenter etter nærmere spesifikasjon fra faglærer, sammen med et refleksjonsnotat på inntil 2 sider over situasjonen der relevant tolkefaglig teori trekkes inn. Tilbakemelding på arbeidskrav gis av faglærer. Utvalgte opptak kan velges ut som grunnlag for diskusjon i undervisningsøktene med faglærer. Formålet med arbeidskravene er både å trene på konkrete situasjoner og å reflektere faglig over situasjonene som oppstår.  

 

 • Arbeidskrav 1: Videopptak av tolkeøvelse (1-5 min, etter nærmere beskrivelse) og inntil 2 sider (700-800 ord) refleksjon jf. den spesifikke oppgaven som er gitt. Tilbakemelding fra lærer.  

 • Arbeidskrav 2: Videopptak av tolkeøvelse (1-5 min, etter nærmere beskrivelse) og inntil 2 sider (700-800 ord) refleksjon jf. den spesifikke oppgaven som er gitt. Tilbakemelding fra lærer.  

 • Arbeidskrav 3: Videopptak av tolkeøvelse (1-5 min, etter nærmere beskrivelse) og inntil 2 sider (700-800 ord) refleksjon jf. den spesifikke oppgaven som er gitt. Tilbakemelding fra lærer.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Eksamen består av et opptak av en tolket situasjon (velges blant tidligere innleverte arbeidskrav eller nytt opptak) studenten skal reflektere over i en tekst på 2000 ord +/- 10%  Eksamensspråk er norsk. 

Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.