EPN

TEGN2220 Voksnes læring og læringskultur Emneplan

Engelsk emnenavn
Adult Education and Cultures of Learning
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Voksnes læring og læringskultur går i vårsemesteret i andre studieår og er det andre emnet for studenter som velger didaktikk-fordypning i bachelor i norsk tegnspråk. Emnet er preget av tverrfaglighet og av en tett kopling mellom teori og empiri. Perspektivene på voksnes læring er integrert i en bred tilnærming med vekt på et globalt og moderne kunnskapssamfunn. En grunnleggende erkjennelse i studiet er at læringsarbeid og læringsprosesser vil bære preg av kulturelt mangfold. Med dette som utgangspunkt er det et mål å utvikle kompetanse for en allsidig pedagogisk praksis i arbeidet med voksne i et flerkulturelt samfunns- og arbeidsliv. 

Emnet prioriterer en caseorientert tilnærming. En slik tilnærmingsmåte skal stimulere studentene til å utvikle handlingsalternativer som er hensiktsmessige i egen (fremtidig) profesjonsvirksomhet. 

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav, men studiet har generelle progresjonsregler. Se programplan. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten  

 • har kunnskap om mangfoldet og kompleksiteten i de utfordringene som stilles til voksne lærende i et moderne flerkulturelt samfunns- og arbeidsliv  

 • har kunnskap om kulturelle forskjeller med hensyn til pedagogisk atferd, læringsarenaer, læringsstiler og læremidler 

 

Ferdigheter  

Studenten  

 • mestrer bruken av sentrale begreper og teorier som tilhører studieområdet  

 • kan bruke de faglige ressursene i studiet til å reflektere over praksis  

 • kan reflektere rundt pedagogiske og institusjonelle praksiser i organisasjoner på basis av en kultursensitiv tilnærming til slike praksiser 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan relatere fagteori og begreper til egen yrkespraksis eller samfunnsengasjement 

 • kan utveksle faglige synspunkter og erfaringer med andre   

 • kan gi redegjørelser og vurderinger relatert til fagfeltet 

 • viser innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger 

Innhold

Emnet er delt inn følgende to hovedtema. 

 

Ressurser i personlig kunnskap (tema 1) 

 • Om voksnes mangfoldige forutsetninger for læring 

 • Biografisk læring 

 • Læringsstiler (studievaner, persepsjon) 

 • Multimodale ferdigheter (kroppslige uttrykksformer, funksjonell leseferdighet, akademisk skriving) 

 • Om læremidler og andre læringsressurser for bruk i egen virksomhet 

 

Voksenlæreren på kulturelt komplekse læringsarenaer (tema 2) 

 • Å undervise voksne 

 • Voksne lærende i det flerkulturelle Norge  

 • Fleksibel læring 

 • Endringer i teknologiske kunnskapsmiljøer 

 • Formell og uformell kompetanse 

 • Minoritet og majoritet i lærende virksomheter 

 • Epistemiske kulturer (læringskultur)  

 • Samhandling i krysskulturelt læringsarbeid (fordommer, anerkjennelse) 

 

Studentene skal levere en tegnspråklig refleksjonstekst relatert til innholdet i hvert av de to hovedtemaene (se avsnittet om «Arbeidskrav» og «Vurdering», under). 

Arbeids- og undervisningsformer

Voksnes læring og læringskultur er det andre av tre emner for studentene som ønsker å fordype seg i voksnes læring av tegnspråk som andrespråk. Alle tre emnene sees i sammenheng og vil i stor grad bygge på hverandre. Undervisningen baserer seg på variert metodebruk, med stor egenaktivitet fra studentenes side. I undervisningen inngår forelesninger og diskusjonsgrupper og deltakelse i både synkrone og asynkrone digitale fora. 

Arbeidet med praktiske eksempler vil stå sentralt, både i undervisningen og i refleksjonstekstene. Eksemplene vil i vesentlig grad være relatert til konkrete opplærings- og praksisfelter, men også til relevante erfaringer i eget liv. Det er et mål å bruke eksempler og erfaringer med bred relevans slik at tverrfaglig samarbeid stimuleres når det arbeides med eksempler eller case. 

Læringsressurser 

Læringsressursene i studiet er en kombinasjon av faglig lesestoff, forelesninger, gruppesamtaler (inkludert elektronisk fagforum), egenproduserte notater og veiledning. Disse faglige ressursene skal til sammen danne et allsidig ressursgrunnlag for studentens individuelle læringsprosesser. 

Forelesningene er ikke ment å skulle "dekke" pensum, men er supplementer og komplementer til de øvrige læringsressursene. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 • Individuelt levere og få godkjent to refleksjonstekster, én til hvert av emnets hovedtema. Tekstene skal leveres som tegnspråklig multimedial/sammensatt «muntlig» tekst, hver av dem levert på video med 10 min lengde +/- 10%. Refleksjonstekstene skal leveres på universitetets digitale læringsplattform, og vil kommenteres eller gjennomgås muntlig veiledningssamtale innen oppgitte frister. Innleveringene skal være relatert til temaene i undervisningen, og bruk av pensum må gjenspeiles i tekstene. Formålet med arbeidskravet er å gi studentene mulighet for å øve på refleksjon rundt, og formidling av, fagstoff. 

Veiledningen skjer når refleksjonsteksten leveres innen fastsatt frist. Veileder kan komme med ideer og forslag og også peke på positive og mindre positive sider ved teksten. Veileders kommentarer kan imidlertid ikke betraktes som en vurdering eller godkjenning. Studentene har anledning til å arbeide videre med de enkelte refleksjonstekstene helt fram til eksamen. 

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Studentene skal til eksamen videreutvikle og bearbeide refleksjonstekstene (arbeidskrav) på grunnlag av mottatt veiledning eller skriftlige kommentarer. De ferdige refleksjonstekstene skal leveres som norsk tegnspråklig multimedial/sammensatt «muntlig» tekst, hver av dem levert på video med 15 min lengde +/- 10%. 

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Dersom refleksjonstekstene vurderes til ikke bestått (karakter F), må studenten levere en omarbeidet og forbedret versjon av tekstene som er vurdert til karakteren F.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.