EPN

TEGN2120 Videregående tegnspråktolking Emneplan

Engelsk emnenavn
Continuing Sign Language Interpreting
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet består i hovedsak av praktiske øvelser, veiledning og faglig dialog om tolking til og fra tegnspråk i ulike kontekster. Emnet inneholder også en introduksjon til ulike tolkeformer for kombinert syns- og hørselshemmede, inkludert grunnleggende ledsaging og beskrivelse.  

Det legges stor vekt på egeninnsats i og utenom undervisningen. 

Emnet må ses i sammenheng med praksis og emnene Profesjonskunnskap og etikk i arbeid med språk (TEGN2300), og Introduksjon til skrivetolking (TEGN2130) 

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Fullført emnet Introduksjon til tegnspråktolking (TEGN2110) 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten har kunnskaper om 

 • ulike perspektiver på tolking/oversetting og konsekvenser av disse  

 • hva slags forhold som spiller inn på de valg tolken gjør i tolkesituasjonen  

 • videomediert tolking  

 • samarbeid i totolksystem  

 • gruppen mennesker med ervervet kombinert syns- og hørselshemming/døvblinde og teknikker innen tolking, ledsaging og beskrivelse for denne gruppen. 

 

Ferdigheter  

Studenten kan 

 • tolke/oversette til og fra norsk tegnspråk i en tolkesituasjon tilpasset studenter på dette nivået  

 • forberede seg hensiktsmessig til ulike oppdrag  

 • plassere seg hensiktsmessig i ulike situasjoner  

 • initiere og foreta samtalereparasjoner på effektive måter  

 • gjenskape/oversette turtakingssignaler, sjangertrekk og prosodiske trekk i en samtale tilpasset studenter på dette nivået  

 • delta i faglig veiledning   

 • delta i faglige diskusjoner på tegnspråk  

 • utføre enkel tolking, ledsaging og beskrivelse for mennesker med ervervet kombinert syns- og hørselshemming/døvblinde.  

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • har opparbeidet god kunnskap og bevissthet om profesjonen tolking og tolkens arbeidsoppgaver  

 • har opparbeidet en god bevissthet omkring ulike aspekter ved tekst, samtale og oversetting (simultan og konsekutiv) og om hvordan tolkers atferd påvirker samtalesituasjonen  

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske øvelser i tolking, der studentene vil få førstehånds erfaringer med de utfordringer som finnes i faget, og kan diskutere disse i lys av teoretiske perspektiver fra språkvitenskap, kommunikasjon, oversetting og etikk. 

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene kan bli delt i to eller flere grupper, med én eller to lærere. Undervisningen vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser, veiledning i store eller små grupper, forelesninger, diskusjoner og rollespill.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav innen gitte frister og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.  

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:  

 • Ett individuelt arbeidskrav i praktisk tolking/oversetting mellom tegnspråk og talespråk. Besvares med video-/lydopptak på mellom 2 og 5 minutter.   Oppgavene vil variere fra år til år, og blir kunngjort i undervisningsplanen. Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen gjennomføres som en tre dagers individuell hjemmeeksamen der studenten skal besvare to praktiske oppgaver ved å tolke/oversette til og fra norsk tegnspråk. Hver av de to oppgavene vil være på 3-7 minutter. 

Ny og utsatt eksamen foregår som en ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.