EPN

TEGN1400 Språkholdninger og språkideologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Language Attitudes and Language Ideologies
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet bygger videre på TEGN1200 Tegnspråk og døve i samfunnet, og skal gi studentene en innføring i betydningen av språkholdninger og språkideologi, med særlig vekt på holdninger og ideologier knyttet til tegnspråk og tegnspråklige. 

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ingen krav til forkunnskaper.  

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten  

 • Har oversikt over tegnspråkenes juridiske status i norsk og internasjonal lovgivning 

 • Kan oppsummere milepæler for vitenskapelig og politisk anerkjennelse av norsk tegnspråk 

 • Viser innsikt i betydningen av språkideologi og språkholdninger for tegnspråk og tegnspråklige 

 • Har kjennskap til sentrale aktører som har deltatt i arbeidet for å gi tegnspråk politisk og juridisk anerkjennelse 

 

Ferdigheter  

Studenten  

 • Kan redegjøre for statusen til norsk tegnspråk i et historisk perspektiv 

 • Kan beskrive norsk tegnspråks status i forhold til andre talte og tegnende språk i Norge og internasjonalt 

 • Kan diskutere egne og andres språkholdninger 

 • Kan redegjøre for tegnspråkenes og tegnspråkliges posisjon i et språklig mangfoldig samfunn 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan kjenne igjen og analysere utsagn og omtaler av både tegnede og talte språk og redegjøre for hvordan disse er uttrykk for språkholdninger 

 • Er i stand til å bruke teorier om språkideologi for å identifisere holdninger til norsk tegnspråk i muntlige og skriftlige kilder 

 • Kan bedømme kritisk hvordan språkholdninger kommer til uttrykk i tjenester rettet mot døve og hørselshemmede 

Innhold

Emnet skal i tillegg til å gi en innføring i språkholdninger og språkideologi i praksis, med særlig vekt på tegnspråk og tegnspråklige, også gi studenten mulighet til å reflektere over egne og andres holdninger til ulike språk og modaliteter. Emnet skal sette studenten i stand til å kjenne igjen og innta en kritisk holdning til språkideologier i samfunnet, og bli bevisst egne og andres språkholdninger, slik at de kjenner igjen og kan bruke denne kunnskapen i profesjonelle sammenhenger.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i arbeid med individuell og gruppevis analyse og bearbeiding av språklig materiale og foregår på norsk tegnspråk. Undervisningsformene vil være varierte. Studentaktive læringsformer har en sentral plass i undervisningen. Noe undervisning gis i form av forelesninger. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 1. Studenten skal analysere en tildelt tekst (på skriftlig eller på tegnspråk) i lys av relevante teorier, og beskrive hvilke holdninger til språk og språkbrukere som uttrykkes i teksten. Arbeidskravet leveres inn skriftlig (1250 ord +/- 10 %) som individuell oppgave. Formålet med arbeidskravet er spesielt å vise at man kan kjenne igjen og analysere uttrykk for språkholdninger.  
 2. Studenten skal lage en presentasjon med bruk av visuelle presentasjonsverktøy, der det redegjøres for norsk tegnspråks status i historisk og internasjonalt perspektiv. Arbeidskravet leveres inn som en video (7,5 min +/- 10 %).  

 3. Studenten skal først lage et språkportrett og skrive et refleksjonsnotat rundt språkportrettet på ca 450 ord. Språkportrettet og refleksjonsnotatet skal så hverandrevurderes i grupper på 2-3 studenter. Formålet med arbeidskravet er å reflektere over egen og andres språkholdninger.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en 3-dagers individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være skriftlig på 3000 ord +/- 10 %. Eksamen besvares på norsk. 

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.