EPN

SYKK1410 Sykdom og helsesvikt Emneplan

Engelsk emnenavn
Diseases and Health Deficits
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
13 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskap om patologi og behandling inkludert farmakologi er en forutsetning for sykepleierens vurderings- handlings- og beslutningsprosess. I dette emnet skal du tilegne deg kunnskap om de vanligste sykdommene innen medisin og kirurgi hos barn og voksne. Du skal også tilegne deg kunnskaper om farmakologi. Emnet er en forberedelse til emne SYKK/SYKPPRA21 Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom 1, i 2. studieår.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for de vanligste sykdommer som kan kreve medisinsk eller kirurgisk behandling, med fokus på symptomer, tegn og funn, sykdomsforløp og behandling hos barn og voksne
 • kan beskrive de vanligste prøver og undersøkelser som anvendes for å diagnostisere sykdom
 • kan beskrive ulike legemiddelformer, administrasjonsmåter, farmakokinetikk og farmakodynamikk
 • kan beskrive ulike årsaker til variasjon i legemiddelrespons ved bruk av legemidler
 • kan beskrive ulike legemiddelgrupper ved de vanligste indremedisinske sykdommer og sykdommer som krever kirurgi, med vekt på virkninger, mulige bivirkninger og interaksjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende oppslagsverk som Felleskatalogen og Legemiddelhåndboka

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hvordan kunnskap om de vanligste sykdommer og årsaker til helsesvikt er sentralt for utøvelse av sykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstudier, forelesninger, workshop og digitale læringsaktiviteter. Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Deltakelse på workshop, 80 % tilstedeværelse av timeplanfestet aktivitet merket obligatorisk.
 • Flervalgsoppgave, 60 % riktig svar på digitale flervalgsoppgaver.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn.

 • 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av én sensorer. Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 prosent av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med SYKK/SYKP1400 Sykdom og helsesvikt, 10 stp.
 • 3 studiepoeng overlapp med SYKK/SYKP1300 Farmakologi og legemiddelhåndtering, 5 stp.
 • SYKK1410 og SYKP1410 er fullt overlappende.