EPN

SYKK1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Anatomy, Physiology and Biochemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet anatomi, fysiologi og biokjemi vil du tilegne deg kunnskap om kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske prosesser. Forståelse for det normale er nødvendig for å kunne observere og vurdere det unormale. Emnet danner grunnlag for sykepleierens evne til å observere kliniske tegn og avvik fra disse, og for å forstå patofysiologien ved ulike sykdommer og farmakologisk behandling.

I emnet skal du også lære om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte. Videre skal du lære om kroppens normalflora, antibiotikaresistens og forebygging av infeksjoner.

Dette er viktig for at sykepleiere skal kunne vurdere konsekvenser av sykdom eller skade og forstå ulike behov hos pasientene.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • beskrive anatomisk oppbygning i betydningen
  • makroanatomisk: organ og organsystem
  • mikroanatomisk: celler og vev
 • beskrive ulike organers og organsystemers funksjoner i kroppen
 • beskrive samspill mellom de ulike organsystemene
 • forklare sentrale biokjemiske prosesser i den friske kroppen
 • gjøre rede for fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen
 • skille mellom ulike typer mikroorganismers oppbygning og egenskaper
 • beskrive hvordan ulike mikroorganismer påvirker helse og sykdom 
 • beskrive forebyggende tiltak for å unngå antibiotikaresistens

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologiske prosesser
 • kan formidle kunnskap om biokjemiske prosesser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • erkjenner at bred kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Innhold

Ytterligere beskrivelse av faglig dybde og nivå i de forskjellige temaene framgår av spesifiseringen av faginnhold i et dokument (fra NOKUT) som legges på OsloMets digitale læringsplattform ved studiestart.

Detaljert læringsutbytte og faginnhold utarbeides årlig av NOKUT.

https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/nasjonal-deleksamen-i-anatomi-fysiologi-og-biokjemi-afb/

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, skriftlige oppgaver, veiledning, flervalgsoppgaver og selvstudier.

Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning. Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig på forhånd. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Deltakelse på seminarer, 80 % tilstedeværelse av timeplanfestet aktivitet merket obligatorisk.
 • Flervalgsoppgave, 60 % riktig svar på digitale flervalgsoppgaver.
 • Muntlig fremlegg i gruppe, 3-5 studenter, hver gruppe tildeles en problemstilling/oppgave innen mikrobiologi som presenteres i seminar.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig nasjonal eksamen under tilsyn.

 • 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Nasjonalt sensorkorps (to sensorer).

Emneoverlapp

 • 12 studiepoeng overlapp med SYKK1100/SYKP1100, SYBA1010, SYBAS1010 og SPH1230 Anatomi, fysiologi og biokjemi, 12 studiepoeng
 • 3 studiepoeng overlapp med SYKK/SYKP1200 Mikrobiologi og smittevern, 5 stp.
 • SYKK1110 og SYKP1110 er fullt overlappende.