EPN

STRÅLPRA Praksis i stråleterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Practice in Radiotherapy
Studieprogram
Videreutdanning i stråleterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Praksisemnet STRÅLPRA består av to praksisperioder: STRÅLPRA-101 og STRÅLPRA-102. Praksisperioden STRÅLPRA-101 går over 5 uker i løpet av 1. semester, hvorav 4 uker er lagt til behandlingsapparat og en uke er avsatt til prosjektarbeid. Praksisperioden STRÅLPRA-102 går over 5 uker i løpet av 2. semester hvorav 4 uker er lagt til behandlingsapparat/planleggingsavsnitt og en uke er avsatt til prosjektarbeid.

Det stilles krav om økende grad av refleksjon, kritisk vurderingsevne og selvstendighet gjennom de to periodene.

Forkunnskapskrav

STRÅL6020 og praksisperioden STRÅLPRA-101 må være bestått for at studenten kan starte praksisperiode STRÅLPRA-102.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive og vurdere avdelingens rutiner for informasjon om stråleterapi og forebyggende/opp­følgende tiltak med tanke på bivirkninger
 • kan gjøre rede for hvordan stråleterapi­maskiner og annet utstyr brukt i stråleterapi kan utnyttes ved ulike behandlingsopplegg
 • kan drøfte prinsipper vedrørende behandlings­planlegging og kan vurdere problem­stillinger knyttet til risikoorgan
 • kan gjøre rede for strålevern og bildekvalitet
 • kan beskrive avdelingens retningslinjer, kvalitets­systemer, prosedyrer og dokumenta­­sjonsrutiner
 • kan vurdere behandlingspresisjon og -nøyaktighet, verifikasjonsmetoder og bilde- og overflateveiledet stråleterapi

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teoretiske kunnskaper om onkologi, kreftomsorg og kommuni­ka­sjon for å gi god informa­sjon, undervisning og veiledning som er tilpasset pasienten og pårørende sitt behov
 • kan identifisere omsorgs­behov og kartlegge bivirkninger samt iverksette relevante tiltak for å forebygge, lindre og / eller behandle disse
 • kan vise omsorg og respekt for pasienter og pårørende
 • kan ivareta en god hygiene, håndtere avfall og avfallsprodukter på en forskriftsmessig måte
 • har grunnleggende ferdigheter i simulering, feltarrangement og doseringsgrunnlag
 • kan selvstendig planlegge og tilrettelegge for stråle­behand­ling av ulike behandlingsopplegg i samsvar med gjeldende retningslinjer
 • behersker pasientposi­sjonering og feltinnstilling i forhold til fikserings­utstyr og koordinatsystem selvstendig
 • kan vurdere metoder og analysere resultater fra verifikasjon og bildeveiledet stråleterapi
 • kan dokumentere utført behandling, avviks­registrering og korrigerende tiltak
 • kan betjene apparaturen på en forsvarlig og sikker måte og utføre nødprosedyrer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere hvordan kreftsykdom og behandling oppleves for pasienten
 • kan vurdere og reflektere over egen rolle og egne reaksjoner i møtet med pasient og pårørende
 • kan vise faglig og etisk bevissthet om egen adferd i forhold til kreftpasienter og deres pårørende som kommer til uttrykk gjennom respekt, forståelse, samarbeid og profesjonalitet
 • kan integrere faglige kunnskaper i yrkesutøvelsen i henhold til kunnskapsbasert praksis og reflektere kritisk over egen og andres profesjonelle praksis
 • har selvinnsikt og viser vilje til å videreutvikle sin personlige og faglige kompetanse
 • kan medvirke til samarbeid i team og en åpen holdning til tverrfaglig samarbeid
 • kan utnytte tilgjengelige læresituasjoner og informasjonskilder
 • kan vise selvstendighet, nøyaktighet og pålitelighet i fagutøvelsen

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av to perioder i klinisk praksis, en skriftlig prosjektoppgave og to prosjektperioder med presentasjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til avsluttende vurdering i emnet:

 • Muntlig fremlegg i gruppe knyttet til prosjekt innen pasientomsorg.
 • Prosjektoppgave i pasientomsorg, individuell skriftlig oppgave på ca. 2000 ord.
 • Muntlig fremlegg i gruppe knyttet til prosjekt innen enkel doseplanlegging.
 • Skriftlig individuell presentasjon knyttet til kvalitetssikring i stråleterapi.

Vurdering og eksamen

Vurdering av klinisk praksis. Studiepoeng utløses når begge praksisperioder er bestått. Bestått praksis forutsetter at studenten har oppfylt kravet til obligatorisk tilstedeværelse (90 prosent tilstedeværelse).

Hjelpemidler ved eksamen

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Vurderingen gjennomføres av praksisveileder og faglærer ved universitetet.