EPN

Videreutdanning i stråleterapi Programplan

Engelsk programnavn
Further Education in Radiotherapy
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Videreutdanning i stråleterapi er et heltidsstudium over ett år. Fullført studium gir 60 studiepoeng (60 ECTS). Studiet kvalifiserer til selvstendig arbeid som stråleterapeut i henhold til Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) § 48 pkt. e).

Stråleterapifaget er i stadig utvikling. Den medisinsk-tekniske utvikling skjer raskt og i et betydelig omfang. Ny kunnskap vinnes innen onkologi, strålebiologi og klinisk fysikk. Informasjonsmengden om den enkelte pasient øker, og behandlingsmulighetene blir mer avanserte. Dette muliggjør mer individuelt tilpasset behandling med bedrede leveutsikter og/eller bedret livskvalitet for pasientene som mål.

Kvaliteten på behandlingstilbudet avhenger av at det blir utdannet stråleterapeuter med gode kvali­fikasjoner innen alle områder av stråleterapifaget. Videreutdanning i stråleterapi gir et nødvendig grunnlag for arbeidet som stråleterapeut og et grunnlag for senere kontinuerlig faglig oppdatering som utviklingen i faget krever.

Stråleterapeuter møter pasienter i en alvorlig sykdomssituasjon, noe som stiller store krav til fagutøvelsen. Kreftpasienter skal ha en tett oppfølging med god informasjon, omsorg og nødvendige pleietiltak. Mange pasienter får behandling over en lengre periode, og ofte er stråleterapi­personalet da deres primære kontakt.

Stråleterapi er i stor grad en virksomhet der suksess er avhengig av godt samarbeid mellom flere fagdisipliner. Forbedringer innen stråleterapi avhenger av at de ulike profesjonene har god innsikt i hverandres fagfelt. Stråleterapeuter må derfor ha god innsikt i onkologenes og de medisinske fysikernes fagområder.

Programplanen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Planen tar videre hensyn til European core curriculum for stråleterapeuter fra European Society for Radio­therapy and Oncology (ESTRO).

Målgruppe

Studiets målgruppe er radiografer.

Opptakskrav

Det kreves bachelorgrad i radiografi eller annen 3-årig radiografutdanning.

Rangering

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne etter oppnådde konkurransepoeng. Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng og tilleggspoeng. Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis gis til søkere med yrkespraksis som radiograf eller liknende. Tilleggspoeng for relevant utdanning gis til søkere med annen utdanning innen radiografi eller tilsvarende. Det kan i tillegg gis inntil 5 tilleggspoeng før søkere som mottar lønn/stipend fra stråleterapisentrene i studietiden. 

Det vises til forskrift om opptak til studier ved OsloMet for nærmere bestemmelser om opptakskrav, rangering og poengberegning

Læringsutbytte

Formålet med videreutdanning i stråleterapi er å utdanne pasientorienterte, selvstendige og reflekterte stråleterapeuter som skal inngå i et tverrprofesjonelt faglig samarbeid. Kandidaten skal ha tilegnet seg en kompetanse som sikrer profesjonsutøvelse i samsvar med gjeldende krav og retningslinjer.

Kandidaten har etter fullført studium følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om onkologi og kreftbehandling
 • har inngående kunnskap om kreftomsorg relevant for stråleterapipasienter og deres pårørende
 • har avansert kunnskap om de biologiske aspektene som ligger til grunn for stråleterapi
 • har avansert kunnskap om de fysikalske og tekniske aspektene som ligger til grunn for stråleterapi
 • har avansert kunnskap om stråleterapiprosessen, behandlingsforberedelser og behandlingsforløp i stråleterapi
 • har inngående kunnskap om kvalitetssikring og -kontroll, overvåking og verifikasjon i stråleterapi
 • har detaljert kunnskap om lover, forskrifter og anbefalinger for stråleterapi
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere og ivareta pasientens behov for omsorg og oppfølging ved strålebehandling
 • kan anvende kommunikasjons­teknikker og kommunikativ kompetanse i møte med pasienter og deres pårørende
 • kan selvstendig gjennomføre stråleterapi etter gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • kan kritisk analysere og vurdere planlagt stråle­behandling ut fra fysikalske og biologiske aspekter
 • kan kritisk analysere og vurdere metoder for kvalitetssikring og kvalitetskontroller i stråleterapi
 • kan innhente, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff for å strukturere, formulere og formidle faglige resonnementer
 • kan analysere og kritisk vurdere forskningsresultater og andre informasjonskilder for å nyttiggjøre seg dette i yrkesutøvelsen
 • kan selvstendig organisere og gjennomføre et prosjekt basert på vitenskapelig(e) metode(r)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan ivareta pasienter og pårørende med empati og respekt
 • kan utøve forsvarlig praksis i henhold til juridiske krav og etiske normer for profesjonell yrkesutøvelse
 • kan organisere, kritisk vurdere og kvalitetssikre sitt arbeid
 • behersker fagområdets uttrykksformer og kan formidle teorier, problem­stillinger og løsninger innen stråleterapi
 • kan arbeide kunnskapsbasert for å sikre oppdatert fagutøvelse og fagutvikling
 • kan initiere og medvirke konstruktivt til samarbeid og forståelse for andre profesjoners kompetanse og arbeids- og ansvarsområder

Innhold og oppbygging

Studiet er delt inn i fem obligatoriske emner:

STRÅL6010 - Realfag og kvalitetssikring i stråleterapi

Emnet omhandler grunnleggende kunnskap om strålebehandling; klinisk fysikk, dosimetri, apparatlære og kvalitetssikring.

STRÅL6020 - Onkologi og kreftomsorg

Emnet omhandler generell og spesiell onkologi samt kommunikasjon med og omsorg for kreftpasienter, med spesiell vekt på de omsorgsbehov som er relevant under strålebehandling.

STRÅLPRA - Praksis i stråleterapi

Emnet består av to praksisperioder (STRÅLPRA-101 og STRÅLPRA-102) og omhandler behandlings­­planlegging, utførelse og kvalitetssikring av strålebehandling samt pasientomsorg.

STRÅL6110 - Strålebiologi og behandlingsplanlegging i stråleterapi

Emnet omhandler behandlingsopplegg, behandlingsplanlegging, vurdering av strålebiologiske effekter samt kvalitetssikring i stråleterapi. Emnet tilbys også som masteremne i master i biomedisin. Studentgruppen kan dermed bli sammensatt av både videreutdannings- og masterstudenter.

STRÅL6200 - Fordypningsoppgave

Emnet består i sin helhet av et prosjektarbeid som omhandler et relevant tema innenfor stråleterapifaget.

Emnene bygger på hverandre med faglig progresjon og stigende krav til kunnskap og forståelse av stråleterapifaget. Alle emner avsluttes med en sluttvurdering/eksamen.

Studieåret er på 40 uker, og det forventes en arbeidsinnsats på normalt 40 timer per uke. Dette inkluderer både timeplanlagt aktivitet, studentenes egenaktivitet og eksamen.

Studieprogresjon

Studiet har følgende bestemmelser om progresjon:

 • Emnet STRÅL6010 må være bestått for at studenten kan fremstille seg til eksamen i STRÅL6020.

 • STRÅL6020 og praksisperioden STRÅLPRA-101 må være bestått for at studenten kan starte praksisperiode STRÅLPRA-102.

 • STRÅL6020 må være bestått for å fremstille seg til eksamen i emnet STRÅL6200.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsutbyttene i studiet spenner over et bredt spekter. Det betyr at arbeids- og under­visnings­formene må være varierte og sammensatte for å kunne understøtte studentenes læringsprosess. Arbeidsformene skal fremme lærings­prosesser som bygger på studen­tenes egenaktivitet og ansvar for egen læring. Det forventes at studentene arbeider problemløsende og utvikler evner både til samarbeid og til å jobbe selvstendig. Et godt læringsutbytte avhenger først og fremst av studentenes egen innsats, både når det gjelder å nyttiggjøre seg undervisning og veiledning og å følge opp med selvstendig arbeid i form av teoretiske studier og praktisk ferdighetstrening. Selvstendig arbeid innebærer både samarbeid med med­studenter og individuelt arbeid.

Studiet legger opp til følgende arbeids- og undervisningsformer: forelesninger, seminarer, ferdighetstreninger, laboratorieøvelser, praksisstudier, selvstudier samt prosjektarbeid og annen oppgaveløsning i grupper eller individuelt. Det kan også bli aktuelt med ekskursjoner.

Studentene får jevnlig veiledning og tilbakemelding gjennom hele studiet, både i forbindelse med teoretisk undervisning, skriftlige arbeider og praksis.

Forelesninger

Forelesninger blir i hovedsak benyttet der sentralt fagstoff skal presenteres. Forelesningene har til hensikt å synlig­gjøre sammen­henger, trekke frem hovedelementer innenfor temaer og for å formidle relevante problemstillinger. Teori­under­visningen foregår ved Oslo Universitets­sykehus (OUS) - Radiumhospitalet.

Seminarer og workshops

Seminar og workshop brukes til å fokusere på et særskilt tema og forutsetter aktiv deltagelse fra studentene. Seminarer ledes av faglærer og er et forum for diskusjon og formidling av faglige problemstillinger.

Skriftlige oppgaver

Studentene skal i løpet av studiet arbeide kontinuerlig med skriftlige rapporter og prosjekt­oppgaver, individuelt eller i gruppe. Fordypningsoppgaven er et prosjektarbeid over tid og gjennomføres i gruppe. Det kan også være aktuelt med presentasjoner i plenum for medstudenter, lærere og andre. Arbeidet skal gi studentene erfaring i å presentere sine kunnskaper, erfaringer og meninger, skriftlig og muntlig. Det gis tilbakemelding på de skriftlige arbeidene fra veileder og/eller medstudent.

Ferdighetstreninger og laboratorieøvelser

Ferdighetstreninger og laboratorieøvelser foregår i mindre grupper. I fagområdet praktisk stråleterapi er det ferdighetstrening på ulike modaliteter der studentene skal tilegne seg ferdigheter gjennom praktisk trening og refleksjon. I klinisk fysikk og dosimetri er det lagt opp til laboratorieøvelser der det gis undervisning i utførelse av ulike målinger og beregninger.

Praksisstudier

Klinisk praksis skal sikre at studentene deltar i reelle aktiviteter som gir innsikt og erfaring i problem­stillinger innenfor en stråleterapeuts arbeidsområde. Studentene får mulighet til å prøve ut, bearbeide og utvikle kunnskap innhentet gjennom andre arbeidsformer.

Klinisk praksis gjennomføres i emnet STRÅLPRA Praksis i stråleterapi, 15 studiepoeng. Studentene utplasseres i praksis for å kunne utvikle ny kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse gjennom direkte kontakt med yrkesfeltet. På bakgrunn av teori og erfaringer som studentene har tilegnet seg tidligere i studiet, skal de fordype seg i teoretisk og praktisk kunnskap som er sentral i praksisfeltet.

Praksisstudier kan foregå ved alle stråleterapisentrene i Norge. Man må påregne praksisplassering utenfor Oslo. Det vises til emneplan for STRÅLPRA for nærmere informasjon om organisering og innhold i praksisstudiene.

Internasjonalisering

Litteraturen som benyttes i studiet vil i hovedsak være internasjonal, engelskspråklig fag- og forskningslitteratur. Det kan tilrettelegges for praksisstudier i utlandet. Studiet tilrettelegger for internasjonale gjeste­forelesninger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav er alle former for arbeider, prøving og obligatorisk tilstedeværelse som settes som vilkår for å fremstille seg til vurdering/eksamen og/eller gjennomføre praksisstudier. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene tilknyttet hvert emne fremgår i den enkelte emneplan.

Studiet har arbeidskrav i form av obligatorisk tilstedeværelse og prosjektoppgaver.

Obligatorisk tilstedeværelse

Det kreves minimum 80 prosent obligatorisk tilstedeværelse ved introduksjon til studiet, ferdighetstreninger, laboratorieøvelser, seminarer, workshops, presentasjoner av ulike typer arbeider og timeplanlagt gruppe- og prosjektarbeid. Dette er for å sikre at studentene oppnår tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter som er av avgjørende betydning for pasientenes sikkerhet. For obligatorisk tilstedeværelse i praksis, se «Vurderings-/eksamensformer» nedenfor.

Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil faglærer vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel individuelle skriftlige oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres må studenten følge neste gjennomføring av emnet. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Prosjektoppgaver

I emnene STRÅL6010 og STRÅLPRA skal studentene gjennomføre individuelle prosjektoppgaver, knyttet til henholdsvis realfag og omsorg i stråleterapi.

Prosjektoppgaver som ikke blir godkjent, må omarbeides før ny innlevering. Dersom annen gangs innlevering av prosjektoppgave i STRÅL6010 ikke godkjennes, kan studenten ikke fremstille seg til ordinær eksamen i emnet. Studenten har rett til et tredje forsøk før ny/utsatt eksamen. Dersom tredje forsøk ikke godkjennes må studenten gjennomføre emnet med neste kull. 

Prosjektoppgave i emnet STRÅLPRA må være godkjent innen sluttvurdering i STRÅLPRA-102. Studenten har inntil tre forsøk på å få godkjent oppgaven. Dersom tredje forsøk ikke godkjennes, får studenten ikke sluttvurdering og må gjennomføre emnet med neste kull. 

Vurdering og sensur

Vurderingsordningene skal gi studentene regelmessig vurdering underveis i studiet for å fremme læring, samtidig som det skal gi utdanningen og studentene informasjon om studieprogresjon og resultat. Vurdering av eksamener og klinisk praksis gjennomføres etter gjeldende bestemmelser i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Detaljert informasjon om eksamen gis i retningslinjer for den enkelte eksamen i god tid før eksamen.

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen hvis ikke annet er angitt i emneplanen.

Sensuren ved skriftlig eksamen kan påklages, jf. jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 7-3 punkt 2. Det er ikke mulig å klage på karakterfastsetting ved muntlige og praktiske eksamener. Ved gruppe-eksamener vil resultatet av en klage bare ha konsekvenser for de kandidatene som har fremmet klagen. Det betyr at ikke alle medlemmene i en gruppe behøver delta i en klage.

Vurdering i praksis

Praksisemnet STRÅLPRA består av to praksisperioder: STRÅLPRA-101 og STRÅLPRA-102.  Hver praksisperiode vurderes til bestått/ikke bestått. Studiepoeng utløses når begge praksisperioder er bestått.

For å fremstille seg til avsluttende vurdering i emnet må arbeidskravene tilknyttet emnet være godkjent. Bestått praksis forutsetter at studenten har tilfredsstilt kravene til obligatorisk tilstedeværelse og oppnådd læringsutbyttene for emnet.

I klinisk praksis må studenten være til stede minimum 90 prosent av den planlagte tiden. Ved fravær mellom 10 og 20 prosent kan fravær tas igjen i forbindelse med perioden etter avtale med praksisveileder. Dersom fraværet overstiger 20 prosent må perioden tas igjen i sin helhet. Dette fører til forsinkelser i studieforløpet og må sees i forhold studentens individuelle utdanningsplan.

Øvrig informasjon

Informasjon om programplan:

Vedtatt av avdelingsstyret for Avdeling for helsefag 28.3.2001

Siste endringer godkjent av prodekan ved Fakultet for helsevitenskap 27.01.2021

Gjelder for studentkull 2022 Høst.