EPN

STRÅL6200 Fordypningsoppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Thesis
Studieprogram
Videreutdanning i stråleterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fordypningsoppgaven gir studentene anledning til å fordype seg innen et område av stråleterapifaget. Hensikten med oppgaven er at studentene utvikler sin evne til å arbeide målrettet og systematisk gjennom å anvende vitenskapelige arbeidsmetoder knyttet til en problemstilling. Oppgaven gjennomføres i grupper, slik at studentene kan videreutvikle sine evner til å samarbeide i fagfellesskap som jobber med fagutvikling og implementering av ny kunnskap i praksis.

Emnets omfang: 10 studiepoeng

 • Forskningsmetode       2 studiepoeng
 • Fordypningsoppgave   8 studiepoeng  

Forkunnskapskrav

STRÅL6020 må være bestått for å fremstille seg til eksamen i emnet STRÅL6200.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for og vurdere vitenskapelige metoder og arbeidsformer som er relevante for fordypningsoppgavens tema
 • kan drøfte forskningsetiske retningslinjer
 • kan kritisk vurdere nyere forskning innen fordypningsoppgavens tema

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere og utarbeide en problemstilling og prosjektplan
 • kan foreta og begrunne valg av metode i forhold til valgt problemstilling
 • kan innhente, analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kan planlegge og gjennomføre et vitenskapelig prosjektarbeid
 • kan strukturere teori, metode, diskusjon og konklusjon i en vitenskapelig tekst

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk reflektere over forskningsetiske spørsmål
 • kan presentere og diskutere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner av forskningsresultater innen fagområdet
 • kan formidle, diskutere og kritisk vurdere resultater fra eget prosjektarbeid
 • kan anvende sine kunnskaper på nye områder for å gjennomføre arbeids­oppgaver og prosjekter samt bidra til nytenkning og videreutvikling av faget

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter digitale forelesninger, seminarer, selvstudier og prosjektarbeid i gruppe under veiledning.

Fordypningsoppgaven gjennomføres som et prosjektarbeid i grupper på 2-4 studenter. Gruppene får tildelt veileder etter valg av tema og får inntil 10 timers veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse ved seminarer
 • prosjektplan etter gitte kriterier. Prosjektplanen må være godkjent før prosjektarbeidet igangsettes

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1) Fordypningsoppgave i gruppe på 2-4 studenter med ett omfang på inntil 4500 ord (eksklusive sammendrag, tabeller, figurtekst, litteraturliste og eventuelle vedlegg).

Oppgaven skal skrives og leveres i artikkelformat og kan skrives på enten norsk eller engelsk.   

Del 2) Individuell muntlig høring, inntil 30 minutter

Fordypningsoppgaven må være vurdert til A-E før studenten kan fremstille seg til individuell muntlig høring. Oppgaven gis en midlertidig karakter. Endelig karakter fastsettes etter den muntlige høringen, der karakteren kan justeres én karakter opp eller ned.

Det kan fremsettes klage over karaktersettingen på fordypningsoppgaven. Dersom karakteren endres etter klagesensur, må studenten(e) opp til ny muntlig høring.

Ny eksamen: Dersom fordypningsoppgaven vurderes til F, har studenten rett til å levere inn omarbeidet versjon av oppgaven én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1) Alle hjelpemidler tillatt

Del 2) Studenten får utdelt et eksemplar av sin fordypningsoppgave ved muntlig høring

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1 og 2: Alle besvarelser vurderes av intern og ekstern sensor.