EPN

STRÅL6110 Strålebiologi og behandlingsplanlegging i stråleterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Radiobiology and Treatment Planning in Radiotherapy
Studieprogram
Videreutdanning i stråleterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har fokus på strålebiologi og strålingseffekter på tumor/normalvev som basis for behandlingsplanlegging ved stråleterapi. I emnet inngår doseplanlegging og vurdering av dosefordeling samt fiksering, simulering og kvalitetssikring av planlagt stråle­behandling. 

Emnets omfang:15 studiepoeng

 • Strålebiologi                    6 studiepoeng
 • Behandlingsplanlegging  3 studiepoeng
 • Kvalitetssikring                1 studiepoeng
 • Praktisk stråleterapi         5 studiepoeng  

Anbefalte forkunnskaper

Studenter som skal avlegge eksamen i emnet bør ha relevante forkunnskaper innen strålefysikk og onkologi. 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse :

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for strålebiologiske effekter på molekyl- og cellenivå
 • kan gjøre rede for virkningen av ioniserende stråling på normalvev og tumorvev
 • kan gjøre rede for biologiske aspekter og strålebiologiske modeller som ligger til grunn for planlegging og utførelse av strålebehandling
 • kan gjøre rede for og drøfte margin-, targetvolum-, og risikoorgandefinisjoner
 • kan beskrive og drøfte behandlingsprinsipper og behandlingsteknikker ved stråleterapi
 • kan gjøre rede for kriterier og verktøy for vurdering av dosefordelinger
 • kan gjøre rede for og vurdere anbefalinger og retningslinjer for behandlingsplanlegging
 • kan gjøre rede for kvalitetskontroll, prosedyrer og dokumentasjon av planlegging og behandling

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om topografisk anatomi og ulike bildemodaliteter i behandlings­planlegging og kvalitetssikring
 • kan begrunne valg av fikseringsmetode, pasientposisjon og behandlingsteknikk
 • kan analysere og kritisk vurdere volumer og marginer i stråleterapi
 • har praktiske ferdigheter i behandlingsplanlegging og strålebehandling
 • kan analysere og kritisk vurdere de ulike valg og avveininger som foretas i planleggings­fasen for å vurdere behandlings­opplegg ut fra gitte vurderingskriterier
 • kan vurdere biologiske effekter av strålebehandling på tumor, risikoorganer og normalvev og begrunne valg av fraksjonerings­mønster

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og analysere faglige problemstillinger i strålebiologi og behandlings­planlegging ved stråleterapi
 • kan integrere kunnskaper og ferdigheter innen realfag og onkologi knyttet til problem­stillinger ved behandlingsopplegg og -planlegging
 • kan begrunne valg og vurderinger i forbindelse med kvalitetssikring av stråleterapi
 • kan vise innsikt i og identifisere etiske problemstillinger i forbindelse med behandlingsplanlegging for stråleterapi

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, selvstudier, workshops, gruppe- og prosjektarbeid og ferdighets­treninger med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse ved ferdighetstreninger, workshops og timeplanlagt gruppe- og prosjektarbeid

Vurdering og eksamen

Kombinert eksamen bestående av to deler:

1. Individuell prosjektoppgave, 3000 ord (+/- 20 %)

2. Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 3 timer.

Det gis én samlet karakter. Eksamensdelene vektes likt ved fastsetting av karakter. For å bestå eksamen må begge eksamensdelene være bestått (A-E). Dersom skriftlig eksamen er vurdert til F, må denne tas på nytt. Dersom prosjektoppgaven er vurdert til F, kan studenten levere bearbeidet versjon til ny eksamen én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Alle hjelpemidler tillatt.

Del 2: Kalkulator

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser