EPN

STRÅL6020 Onkologi og kreftomsorg Emneplan

Engelsk emnenavn
Oncology and Cancer Care
Studieprogram
Videreutdanning i stråleterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler de medisinske og omsorgsmessige forhold som er relevante for stråleterapi, og tar for seg basisfagene: generell og spesiell onkologi samt kommunikasjon med og omsorg for kreftpasienter, med spesiell vekt på de omsorgsbehov som er aktuelle ved strålebehandling.

Omfang:  10 studiepoeng

 • Generell onkologi        2 studiepoeng
 • Spesiell onkologi         3 studiepoeng
 • Kreftomsorg                3 studiepoeng
 • Praktisk stråleterapi     2 studiepoeng

Forkunnskapskrav

Emnet STRÅL6010 må være bestått for at studenten kan fremstille seg til eksamen i STRÅL6020.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse :

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for cellebiologi, tumorpatologi, spredningsveier og klassifisering av kreftsykdom
 • kan beskrive etiologi, epidemiologi og forebygging av kreft
 • kan gjøre rede for diagnose­metoder og behandlings­modaliteter ved kreftsykdom
 • kan gjøre rede for de enkelte kreftsykdommer
 • kan gjøre rede for teoretiske begreper innen kommunikasjons­­teori
 • kan analysere og vurdere stråleterapipasientens situasjon og behov for oppfølging, pleie og omsorg
 • kan beskrive og vurdere behandlingsrelaterte bivirkninger hos stråleterapipasienter

Ferdigheter

Studenten

 • kan integrere og kritisk vurdere relevant kunnskap om onkologi ved tilrettelegging for pasient­omsorg i stråleterapi
 • kan analysere og reflektere over etiske problemstillinger i pasientomsorg og egen fagutøvelse
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen onkologi og stråleterapi
 • kan identifisere og belyse praktiske og teoretiske problemstillinger i stråleterapi

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle onkologiske problemstillinger og løsninger til medstudenter og kollegaer
 • har innsikt og forståelse for det å leve med livstruende sykdommer - fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter
 • kan gjøre rede for helse- og yrkesetikk og identifisere etiske problemstillinger i kreftomsorg

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse ved timeplanlagt gruppearbeid

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Ekstern og intern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser