EPN

STRÅL6010 Realfag og kvalitetssikring i stråleterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Scientific Subjects and Quality Assurance in Radiotherapy
Studieprogram
Videreutdanning i stråleterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler de fysikalske og tekniske aspektene som ligger til grunn for stråleterapi og tar for seg basisfagene klinisk fysikk, dosimetri, terapimaskiner samt kvalitetssikring.

Omfang: 10 studiepoeng 

 • Klinisk stråleterapi:  4 studiepoeng 
 • Terapimaskiner: 2 studiepoeng 
 • Dosimetri: 1 studiepoeng 
 • Kvalitetssikring:  1 studiepoeng 
 • Praktisk stråleterapi:  2 studiepoeng 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse :

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for ioniserende strålefysikk, strålefeltets egenskaper og drøfte faktorer som påvirker dosefordelingen
 • kan gjøre rede for sentrale begreper som brukes i stråleterapi og vurdere dosedefinisjoner og normering
 • kan beskrive oppbygging og virkemåte for stråleterapi­maskiner og annet utstyr brukt i stråleterapi
 • kan gjøre rede for radio­aktivitet og radionuklider brukt i stråleterapi
 • kan beskrive størrelser, enheter og målemetoder i dosimetri
 • kan gjøre rede for lov­givning, forskrifter og retningslinjer for stråleterapi
 • kan vurdere strålevern ved ekstern og intern strålebehandling
 • kan gjøre rede for systemer for kvalitetssikring og drøfte kvalitetsutvikling i stråleterapi

Ferdigheter

Studenten

 • kan argumentere for og evaluere valg av pasientposisjon og immobilisering
 • kan anvende og evaluere teknikker og utstyr brukt ved strålebehandling
 • kan utføre og drøfte grunnleggende doseberegninger og simulering
 • kan utføre geometriske og dosimetriske beregninger
 • kan gjennomføre kontroll av stråleterapiutstyr og planlagt behandling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle realfaglige problemstillinger og løsninger i stråleterapi
 • kan analysere og kritisk vurdere kvalitetssikring, avvik og avvikshåndtering i stråleterapi
 • kan vurdere stråleterapeutens yrkesfunksjon, ansvar og rolle, samt justere egen faglig utøvelse under veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, selvstudier, workshops, gruppe- og prosjektarbeid samt ferdighets­treninger og laboratorieøvelser med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse ved introduksjon til studiet, ferdighetstrening, laboratorieøvelser, workshops og timeplanlagt gruppe- og prosjektarbeid
 • Prosjektoppgave i realfag, individuell skriftlig oppgave på ca. 2500 ord.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, fire timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.