Emneplan forSP9110 Vitenskapsteori og forskningsetikk for sosialfag

Innledning

Emnet tar opp sentrale spørsmål ved vitenskapelige og analytiske prosesser innenfor samfunnsfag og sosialfag. Noen av dem er: Hvordan oppnås sikker kunnskap om sosiale prosesser? Hva forstås med evidens-basert praksis? Hva er forholdet mellom forklaring og forståelse i samfunnsvitenskapene? Hva er grunnlaget for generalisering? Hva menes med forskningens frihet? Hva er informert samtykke, og hvordan henger forskning sammen med personvern? Hvilke hensyn bestemmer valg mellom kvalitative og kvantitative metoder? Hva er forskjellen på teoretisk og praktisk kunnskap? Hvilke kunnskaper er tause og hvilke er artikulerte? Emnet fokuserer på de ulike vitenskapsteoretiske tradisjonenes svar på disse og liknende spørsmål, og knytter drøftelsen til kandidatenes egne kunnskapsprosjekter.

Ulike vitenskapssyn vil bli presentert og diskutert i forbindelse med relevante metodiske diskusjoner: positivisme, kritisk realisme, hermeneutikk, pragmatisme, moderat og radikal konstruktivisme, postmoderne vitenskapskritikk osv.

Emnet i vitenskapsteori henger nært sammen med metodeemnene ved at det gir fordypning i de ulike analytiske fremgangsmåtenes filosofiske forankring og epistemologiske sammenheng.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har

  • fordypet kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for sosialfaglige studier
  • inngående kunnskap om begreper og tilnærminger som gjør det mulig å reflektere systematisk over ulike tilnærminger til sosialfaglig og annen samfunnsvitenskapelig forskning, ulike metoders relevans og begrensninger, og forskningsetiske problemstillinger
  • fordypet forståelse for kvantitative og kvalitative metoders teoretiske forankring

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • analysere og vurdere vitenskapsteoretiske posisjoner i samfunnsvitenskapelig forskningslitteratur
  • vurdere og diskutere vitenskapsteoretisk forankring av eget forskningsprosjekt
  • foreta og begrunne metodiske og forskningsetiske valg ut fra relevante vitenskapsteoretiske posisjoner

Generell kompetanse

Kandidaten kan

  • reflektere systematisk og selvstendig over vitenskapelige prosesser og forskningsetiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organsiert som veiledet selvstudium støttet av samlinger med forelesninger, diskusjoner og kandidatfremlegg.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Deltakelse på samlingene er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan et mindre fravær fra undervisning (inntil 20 %) godtas etter søknad. Vurderingsform i emnene vil være essay. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.  

Vurdering og eksamen

I tilknytning til emnet skal det skrives et essay på 8-10 sider. Essayet skal leveres innen 2 måneder etter at undervisningen i emnet er avsluttet. Bestått essay er en forutsetning for å oppnå 5 studiepoeng. Dersom essayet ikke vurderes til bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet essay én gang innen et nærmere angitt tidspunkt. Temaet for essayet skal være relatert til kandidatens ph.d.-prosjekt og fastsettes i samråd med emneansvarlig.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av emneansvarlig

Opptakskrav

Målgruppen for emnet er kandidater tatt opp i doktorgradsprogrammet sosialt arbeid og sosialpolitikk, men vil være åpent for andre som ønsker å fordype seg innen feltet sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. Alle må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Eksterne søkere bruker Søknadsweb hvor også nødvendige attester må lastes inn. Interne stipendiater registrerer seg i Studentweb eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

Emneansvarlig

Eivind Engebretsen

Om emnet

Engelsk emnenavn
Philosophy of Science Research Ethics for Social Work
Studieprogram
Høst: Doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk
Studiepoeng
5 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk
Emnehistorikk