EPN

SP306210 Psykososiale vansker i individ- og systemperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Psychosocial problems in individual and system perspective
Studieprogram
Spesialpedagogikk 2, 30 sp
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet får studentene kunnskap om teoretiske perspektiver for å forstå utvikling, forebygging og avhjelping av ulike psykososiale vansker i individ- og systemperspektiv.

Emnet bygger på en relasjonell forståelse av psykososiale vansker, og fokuserer på ulike aspekter som har betydning og innvirkning på de ulike opplæringsarenaene. Innholdet vil derfor konsentrere seg om ulike former for psykososiale vansker og hvordan disse utvikles og opprettholdes gjennom individuelle og miljømessige faktorer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten har

 • bred innsikt i ulike forståelsesmåter og perspektiver knyttet til psykososiale vansker blant barn og unge
 • oppdatert kunnskap om aktuelt regelverk og etiske hensyn i spesialpedagogisk arbeid i et inkluderende læringsmiljø
 • inngående kunnskap om ulike kartleggingsstrategier relatert til psykososiale vansker og læringsmiljø

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • kritisk anvende hensiktsmessige kartleggingsstrategier for å avdekke utfordringer på individ- og systemnivå
 • planlegge, gjennomføre og vurdere spesialpedagogiske tiltak basert på relevante kartleggingsmetoder, for å forebygge og/eller avhjelpe psykososiale vansker
 • kritisk reflektere omkring strategier for samarbeid med eksterne miljøer rundt elever som viser psykososiale utfordringer

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og forståelse for ulike faktorer som hemmer og fremmer læring og psykisk helse blant barn og unge
 • kan formidle kunnskap omkring miljøets betydning for utvikling og opprettholdelse av psykososiale vansker
 • kan planlegge og legge til rette for inkluderende praksiser, alene og som deltaker i en gruppe

Innhold

Emnet består av følgende temaer:

 • teoretisk, samt forsknings- og erfaringsbasert kunnskap knyttet til utvikling, forebygging og avhjelping av psykososiale vansker
 • observasjon og kartlegging
 • etiske utfordringer og dilemmaer i spesialpedagogisk arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil veksle mellom:

 • forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid
 • litteraturstudier
 • skriftlige oppgaver

Spesialpedagogikk 2 er et praksisorientert studium. Studentene skal utvikle innsikt i spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet og selv prøve ut ny kunnskap og nye erfaringer i egen eller andres praksis. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne gå opp til eksamen i emnet må studentene gjennomføre følgende tre arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Individuelt arbeidskrav med et omfang på 500 ord +/- 10 %. (+ Arbeidskravet skal utformes etter nærmere retningslinjer som informeres om ved studiestart.

Arbeidskrav 2: Individuelt arbeidskrav med et omfang på 1500 ord +/- 10 %. Arbeidskravet skal utformes etter nærmere retningslinjer som informeres om ved studiestart.

Arbeidskrav 3: Muntlig framlegg av skisse til prosjektoppgaven (se omtale under eksamen), omfang 15-20 min per gruppe.

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/ utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Det er krav om 80% tilstedeværelse i undervisningen, se mer informasjon om krav om tilstedeværelse i programplandelen.

Vurdering og eksamen

Eksamen gjennomføres som en skriftlig prosjektoppgave i gruppe (2-4 personer). Studentene jobber med oppgaven gjennom hele semesteret, omfang 5000 ord +/- 10 %.

*Det er anledning til å gjennomføre eksamen individuelt. Begrunnet søknad sendes emneansvarlig ved studiestart.

Ny/utsatt eksamen

 • ved første ny og utsatt eksamen kan omarbeidet versjon av prosjektoppgaven leveres. Ved senere forsøk må det utarbeides ny prosjektoppgave
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt, men det stilles krav om korrekt kildehenvisning.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen. Tilsynssensor evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.