EPN-V2

SOSV3210 Rus og avhengighet Emneplan

Engelsk emnenavn
Substance abuse and addiction
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bruk av rusmidler og ulike former for avhengighet skaper sosiale- og helsemessige problemer og angår brukere i kontakt med de fleste hjelpetjenester i helse- og sosialsektoren. Emnet er basert på nasjonal og internasjonal forskning, samt erfaringsbasert kunnskap fra et bredt praksisfelt. Forståelse- og forklaringsmodeller har betydning for hvordan brukere blir møtt og hva slags tiltak som tilbys.

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i 1. og 2. studieår må være bestått.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • Rusfeltets kontekst: Sosialpolitisk og faglig utvikling, sentrale lover og organisering av feltet for unge under 18 år og voksne.
 • Ulike faglige perspektiver og tilnærminger til rus- og avhengighetsproblematikk
 • Forholdet mellom rus og psykisk helse, integrerte tilnærminger og behandlingstiltak
 • Sosialfaglige arbeidsmetoder rettet mot ungdom og voksne med rusproblemer
 • Kjønnsperspektiver på rusfeltet
 • Konsekvenser for barn som lever med rus/avhengighet i familien

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre noen sammenligninger av norske faglige perspektiver og tilnærminger med minst et annet land.
 • samtale med brukere med rusproblematikk for å kartlegge, forbygge og gjennomføre endringsprosesser i samhandling med brukere i ulike deler av sosial- og helsektoren
 • vise respekt for den andres selvstendighet og autonomi
 • samarbeide og ta initiativ til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over etiske utfordringer i feltet
 • beskrive hvordan det må tilrettelegges for tiltak på ulike nivåer og koordinere tjenester til brukergruppen
 • reflektere over myter og realiteter i rus/avhengighetsfeltet

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig fordypningsoppgave med selvvalgt problemstilling. Studenten arbeider med oppgaven gjennom hele emnet. Besvarelsen skal ha et omfang på 8 - 10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Selvvalgt pensum, som omfatter 300 sider, legges ved eksamensbesvarelsen.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen, som har lik utforming som ordinær. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Ragnhild Fugletveit