EPN

SOSV3210 Rus og avhengighet Emneplan

Engelsk emnenavn
Substance abuse and addiction
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern / Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bruk av rusmidler og ulike former for avhengighet skaper sosiale- og helsemessige problemer og angår brukere i kontakt med de fleste hjelpetjenester i helse- og sosialsektoren. Emnet er basert på nasjonal og internasjonal forskning, samt erfaringsbasert kunnskap fra et bredt praksisfelt. Forståelse- og forklaringsmodeller har betydning for hvordan brukere blir møtt og hva slags tiltak som tilbys.

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i 1. og 2. studieår må være bestått. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • rusfeltets kontekst: Sosialpolitisk og faglig utvikling, sentrale lover og organisering av feltet
 • ulike faglige perspektiver og tilnærminger til rus- og avhengighetsproblematikk i Norge og kunne gjøre noen sammenligninger av faglige perspektiver og tilnærminger i minst et annet land.
 • forholdet mellom rus og psykisk helse, integrerte tilnærminger og behandlingstiltak
 • rus og kjønn
 • konsekvenser for barn som lever med rus/avhengighet i familien

Ferdigheter

Studenten kan

 • samtale med brukere med rusproblematikk for å kartlegge, forbygge og gjennomføre endringsprosesser i samhandling med brukere i ulike deler av sosial- og helsektoren
 • vise respekt for den andres selvstendighet og autonomi
 • samarbeide og ta initiativ til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over etiske utfordringer i feltet
 • beskrive hvordan det må tilrettelegges for tiltak på ulike nivåer og koordinere tjenester til brukergruppen
 • reflektere over myter og realiteter i rus/avhengighetsfeltet

Innhold

 • Innføring i ulike forståelses- og forklaringsmodeller for utvikling av rus og avhengighet, herunder ulike typer av rusmidler og virkningen av disse.
 • Sammenhengen mellom rus og psykisk helse og erfaringer med målrettede tiltak og behandlingsformer.
 • Kvinner og rus.
 • Hvordan det er å være barn og vokse opp med rusmiddelmisbruk i familien.
 • Pasientrettigheter, samhandling og rollefordeling som en følge av samhandlingsreformen.

Inkludert i alle temaene vil samtale med brukere om rusmiddelbruk og konsekvenser for egen og andres livssituasjon bli vektlagt.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over ni halve dager fordelt på tre samlinger. Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, arbeid med egne erfaringer og trening/rollespill.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig fordypningsoppgave med selvvalgt problemstilling. Studenten arbeider med oppgaven gjennom hele emnet. Besvarelsen skal ha et omfang på 8 - 10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges. 

Selvvalgt pensum, som omfatter 300 sider, legges ved eksamensbesvarelsen. 

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen, som har lik utforming som ordinær. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Ragnhild Fugletveit