EPN-V2

SOSV3151 Familiearbeid med barn og foreldre Emneplan

Engelsk emnenavn
Family Treatment with Children and Parents
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i ulike familieterapeutiske retninger og andre nyttige modeller i arbeid med barn og foreldre. Refleksjon over oss selv som hjelpere i det spenningsfeltet som kan ligge mellom barn og foreldre vil være sentralt i emnet og bidrar til økt bevissthet om egne dilemmaer i familiearbeid.

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i 1. og 2. studieår må være bestått.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

  • familieterapeutisk tenkning og metoder med fokus på barn og foreldre
  • manualbaserte modeller som kan brukes i rådgivning med barn og foreldre
  • utviklingspsykologisk tenkning om barn-foreldrerelasjonen

Ferdigheter

Studenten kan

  • anvende noe kunnskap fra familieterapeutiske og tilgrensende modeller i samtaler med barn og foreldre
  • reflektere over det grunnleggende dilemmaet at foreldrene er barnas viktigste hjelpere, men også kan bidra til utvikling av barnas problemer
  • reflektere over egne dilemmaer knyttet til det å samtale med barn og foreldre sammen

Generell kompetanse

Studenten kan

  • oppnå kunnskaper om - og ferdigheter i innhenting og bruk av kilder (grunnleggende henvisnings- og sitatteknikk)

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom undervisning i plenum, og øvelser og ferdighetstrening i grupper med og uten bruk av film.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig fordypningsoppgave. Oppgavens tema og problemstilling tar utgangspunkt i et kasus med barn og foreldre, og skal knyttes sammen med teori fra pensum. Besvarelsen skal være på 8 - 10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke bestått eksamen har rett til ny/utsatt eksamen som har lik utforming som ordinær. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av fordypningsoppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Maritha Blaker og Karine Porpino Viana