EPN-V2

SOSV3131 Barnevern i et minoritetsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Child Welfare from a Minority Perspective
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom studiet skal studentene oppnå økt kompetanse i sosialfaglig og barnevernsfaglig arbeid med etniske minoriteter i den norske velferdsstaten. Emnet skal bidra til å styrke studentenes ferdigheter i arbeid med voksne, barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Studentene skal opparbeide seg evner til å reflektere over forholdet mellom sosialarbeidere og minoritetsfamilier. Videre skal de tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som stimulerer til økt toleranse, forståelse for og kunnskap om etniske minoriteters situasjon i majoritetssamfunnet og for hvordan ens egen kultur påvirker samhandling. Det legges vekt på å bygge videre på kunnskaper og erfaringer studentene har tilegnet seg tidligere i studiet.

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i 1. og 2. studieår må være bestått.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • majoritets - minoritetsrelasjoner i historisk, samfunnsmessig og politisk perspektiv
 • produksjon av kunnskap ideologi, makt og marginaliseringsprosesser
 • språk og kommunikasjon
 • antirasistisk sosialt arbeid
 • identitet, kultur og samhandling
 • deltakelse og inkludering i majoritetssamfunnet
 • integrasjonsstrategier
 • familievold
 • arbeid med enslige mindreårige flyktninger
 • minoritetsetniske gruppers levekår

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere strukturelle, kulturelle og individuelle maktrelasjoner
 • utøve en etisk og sensitiv tilnærming i sosialfaglig arbeid
 • reflektere over hvordan ens egen kultur påvirker fortolkning og samhandling
 • samhandle og kommunisere ved hjelp av tolk

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha opparbeidet forståelse for hvordan kulturelt mangfold og komplekse maktforhold har sammenheng med menneskers varierende behov, verdigrunnlag og livsstil
 • kunne analysere og vurdere hva som kan være spesielt og hva som kan være felles for sosialt arbeid med etniske minoriteter, sammenliknet med sosialt arbeid med majoritetsetniske personer.
 • ha oppnådd kunnskaper som stimulerer til refleksjon over sosial- og barnevernsarbeidernes maktposisjoner både som representanter for offentlige myndigheter og som representer for en majoritetskultur.
 • ha oppnådd kunnskaper om - og ferdigheter i innhenting og bruk av kilder (grunnleggende henvisnings- og sitatteknikk).

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformer vil være forelesninger, plenumsdiskusjoner, arbeid i grupper og egenrefleksjon. Arbeid med konkrete teoretiske og metodologiske problemstillinger knyttet til studentenes egne erfaringer hvor det gis anledning til å drøfte med utgangspunkt i egen erfaring.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav godkjent:

1. Ett skriftlig arbeidskrav i form av notat på inntil 1 side. I notatet skal studenten velge tema og problemstilling for sin fordypningsoppgave innenfor området barnevernsarbeid, eller sosialt arbeid og etniske minoriteter, og begrunne valget. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen, angitt frist.

Obligatorisk arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig fordypningsoppgave. Studenten arbeider med oppgaven gjennom hele emnet. Besvarelsen skal være på 8 - 10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Selvvalgt pensum som omfatter 400 sider legges ved besvarelsen.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen, som har lik utforming som ordinær. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Marianne Rugkåsa.