EPN

SOSV3101 Sosialt arbeid i skolen - laget rundt eleven Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Work Pratice in School Settings
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern / Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Aktiv innsats rundt elever med skolen som samarbeidsarena vil kunne forebygge elevers uteblivelse og frafall fra skolen, og blir en ny arbeidsarena for sosialarbeidere. Forskning viser at antallet elever med ulike sosioemosjonelle vansker øker i norsk skole, og at skolen viderefører eller forsterker allerede eksisterende sosiale forskjeller.  Antallet sosialarbeidere i skolen har økt, men stillingen er fortsatt ikke lovpålagt. Emnet omhandler hvordan vi med flere yrkesgruppers kompetanse samlet i skolen kan oppnå en mer inkluderende skole med plass og ivaretakelse av mangfoldet i elevmassen. Hvordan den sosialfaglige kompetansen kan implementeres på en pedagogisk arena, er nyttig kunnskap for våre studenter og for sosialarbeidere og pedagoger ansatte i skolen.

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i 1. og 2. studieår må være bestått. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kjennskap til gjeldende læreplaner, opplæringslov og aktuelle stortingsmeldinger
  • kan gjenkjenne de ulike fasene i en gruppeprosess/klassedannelse i skolen
  • har kjennskap til relevant teori av betydning for sosialfaglig arbeid i skolen
  • har kjennskap til lærerprofesjonens etiske plattform og yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere læreplanen med utgangspunkt i emnets teorier
  • bruke sine kunnskaper om klassedannelse i samarbeid med pedagogen
  • bruke sine sosialfaglige kunnskaper i sitt arbeid med elever, foresatte, pedagoger og andre samarbeidspartnere

Generell kompetanse

Studenten

  • har både teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan sosialfaglig kompetanse kan brukes sammen med pedagogisk kompetanse i grunnskolen
  • kan belyse samarbeidet på systemnivå, i klassen, i skole-hjem relasjonen og i elev-lærer/sosialarbeider relasjonen
  • kan reflektere over utfordringene som kan oppstå når en ny yrkesgruppe skal jobbe på en annen yrkesgruppes arena

Innhold

Samarbeid- og relasjonskompetanse er viktig for en sosialarbeider som ønsker å jobbe i skolen. Sosialarbeideren skal samarbeide med ulike yrkesgrupper rundt elevene. Til sammen utgjør disse laget rundt eleven. I undervisningen skal studentene lære om og reflektere rundt begrepet profesjon og hvordan sosialfaglig arbeid kan utøves i skolen og bidra i samarbeidet.

I tillegg blir det undervist om samarbeid på flere nivåer; individuelle samtaler med enkeltelever, med det pedagogiske personalet og ledelsen ved skolen, med foresatte og tverrfaglig samarbeid med blant annet barnevern, PPT og BUP. Viktige diskusjonstemaer blir også skolens syn på elever, og hvilke tanker om adferdsproblemer som råder i skolen.

Det vil også bli undervist om klassedannelse/gruppeprosesser og klasseromsarbeid. I tillegg vil emnet inneholde noe historikk om sosialarbeidere ansatt i skolen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i studentaktive læringsformer, og veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, diskusjons- og refleksjonsoppgaver. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 48 timer over et nærmere angitt tema/ problemstilling. Besvarelsen skal ha et omfang på 8-10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Studenter med gyldig fravær, eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen, som har lik utforming som ordinær. Det vil bli gitt en ny eksamensoppgave. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Ulrika Gustavsson og Nina Tømmerbakken.