EPN

SOS3910 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgaven er et selvstendig faglig arbeid basert på et selvvalgt sosialfaglig tema knyttet til kjerneområder i studiet. Studenten skal innhente, bearbeide og analysere kunnskap for å besvare en sosialfaglig problemstilling, og presentere dette skriftlig i en oppgave som tilfredsstiller krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling på bachelornivå. Bacheloroppgaven skal vise ferdigheter i akademisk oppgaveskriving, anvendelse av relevant teori på det valgte tema, kildekritikk, selvstendighet, kritisk refleksjon og etisk forståelse. 

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2. studieår av bachelorstudium i sosialt arbeid, og ha fullført og fått godkjent praksisstudium 3. studieår.  

Læringsutbytte

Kunnskap  

Studentene:  

 • har bred kunnskap om utforming av akademiske oppgaver.  

 • skal ha kunnskap om forskningsetikk, grunnleggende samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og deres muligheter og begrensninger

 • skal ha inngående flerfaglig kunnskap om et selvvalgt tema med relevans for fagområdet til sosialt arbeid

 • har kunnskap om sosialt arbeids vitenskapsteoretiske posisjoner og kunnskapsutvikling.  

Ferdigheter  

Studenten

 • kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som sosialarbeider 
 • kan utvikle praksisrelevante problemstillinger og anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte
 • kan finne, vurdere og henvise til sosialfaglig forsknings- og praksisbasert kunnskap for å belyse en faglig problemstilling 
 • kan gjennomføre avanserte litteratursøk i ulike databaser, og anvende sosialfaglig kunnskap i større skriftlige arbeider
 • kan reflektere kritisk over vitenskapsteoretiske perspektiver og ulike kunnskapskilder i eget arbeid
 • kan utøve kildekritikk i vurdering og valg av litteratur og i innhenting av informasjon i databaser og på nett

Generell kompetanse  

Studenten

 • kan analysere og reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger i sosialfaglig yrkesutøvelse
 • har kunnskap om formelle og metodiske krav som stilles til akademisk skriving
 • har bred kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sentrale arbeidsområder for sosialarbeidere
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger skriftlig
 • kan oppdatere sin kunnskap om sosialt arbeid som fagområde

Arbeids- og undervisningsformer

Det gis undervisning som er relevant for arbeid med bacheloroppgaven. Hver student får tilbud om tre individuelle veiledningsavtaler a 45 minutter. Ingen veiledning gis siste uke før innlevering.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter godkjent:

1. INTERACT - INTER1300

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. Loggen forutsetter deltakelse på seminar over to dager. Fravær medfører en individuell kompensatorisk oppgave.

Les mer om INTERACT og INTER1300 her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Obligatorisk aktivitet og arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Bacheloroppgaven er et individuelt arbeid.

Oppgaven skal være på 18 - 20 sider. Tittelside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg til dette. Alle sider unntatt tittelsiden skal ha sidetall og alle sider skal ha påført kandidatnummer. Tittelsiden skal dessuten gi nødvendige opplysninger om hvilken eksamen dette gjelder, og inneholde eksamenskoden.

Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består eksamen, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen. Man kan levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang, og kan få én times ekstra individuell veiledning i forbindelse med forbedring av oppgaven. Studenter må selv ta kontakt med emneansvarlig for å få veiledningstimen. Det gis ingen veiledning i juli måned.

Studenter som stryker to ganger må ved neste eksamen levere ny bacheloroppgave basert på en ny problemstilling. Studenter må selv ta kontakt med emneansvarlig for å få tilbud om tre veiledninger, i god tid før oppstart av emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.  

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.  

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene. En students veileder kan ikke være sensor.  

Emneansvarlig

Monica Elton og Ira Malmberg-Heimonen