EPN

SOS3120 Sosiale problemer, sosialpolitikk og sosialt arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Social problems, social policy and social work
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet ser vi på hvordan sosialpolitisk reform og intervensjoner begrunnes i velferdsstatens normer, holdninger og verdier, samt i forskningsbasert kunnskap. I emnet utforskes konsekvenser av politikkendringer, reformer og intervensjoner for brukere og sosialt arbeids praksis. Dette innebærer spørsmål om politikkendringers utilsiktede og tilsiktede virkninger for brukernes velferd og sosialarbeidernes profesjonelle handlingsrom. I arbeid med aktuelle forhåndsbestemte temaer som for eksempel fattigdom, rus, psykiatri, bolig eller migrasjon, vil studentene anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap i analyser av sosialpolitiske innsatsområder og intervensjoner. 

Det er obligatorisk deltakelse i det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget "Samarbeid om barn og unge" INTER1300. Tema det arbeides med er barn og unges samarbeid med profesjonsutøvere, utforskende tilnærming til barn, unge og familiene deres og profesjonsutøveres bidrag til foreldre og barn/unges meningsdanning. SE INTERACTs hjemmeside for mer utfyllende beskrivelse av innholdet i INTER1300. https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått 2. studieår av bachelorprogrammet i sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studenten:  

 • har bred kunnskap om sosialpolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis.  

 • har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer defineres, konstrueres og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng.  

 • har bred kunnskap om sosial ulikhet og marginaliserte gruppers levekår.

 • har bred kunnskap om marginaliseringsprosesser, diskriminering og rasisme.  

 • har kunnskap om migrasjon i et globalt perspektiv og hvordan migrasjon påvirker menneskers livsbetingelser.  

 • har kunnskap om hvordan nyliberalismen og globalisering påvirker økt individualisering av sosiale problemer og problemløsning. 

Ferdigheter  

Studenten:  

 • kan identifisere, innhente og vurdere informasjon og kunnskap som belyser sosialpoliske prosesser og virkninger.  

 • kan identifisere og analysere hvilke forståelser av sosiale problemer som ligger til grunn for sosialpolitiske intervensjoner.  

 • kan kritisk reflektere over konkrete sosiale problemer og intervensjoner med bakgrunn i samfunnsvitenskapelige teorier, forskning og evalueringer.    

Generell kompetanse

Studenten: 

 • har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet.  

 • har innsikt i hvordan velferdsstatens normer, holdninger, verdier og teoretiske forankring påvirker oppfatningen og forståelsen av marginaliserte grupper.  

 • har kritisk forståelse for hvordan sosialpolitikkens normer virker som premissleverandør for metoder og modeller som anvendes i sosialt arbeid og hvilken betydning det kan ha for enkelt individer.  

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene mottar undervisning i sentrale temaer i sosialpolitikk og sosialt arbeid, og deltar i seminarer knyttet til de forhåndsbestemte temaene i emnet.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering.

Emneansvarlig

Carolina Helena Ohls og Ivan Harsløf