EPN

SOS2160 Kunnskapsutvikling i sosialt arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Knowledge development in social work
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet vil studenten tilegne seg kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for sosialt arbeid. Studenten vil få kjennskap til vitenskapsteoretiske posisjoner, begreper og problemstillinger, samt få kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode og dens muligheter og begrensninger. Studentene gjennomfører et prosjekt i grupper hvor de skal fordype seg i og utforske et selvvalgt tema fra et av emnene i annet studieår. 

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått 1. studieår av bachelorprogrammet i sosialt arbeid.  

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studentene: 

  • har bred kunnskap om sammenhengene mellom vitenskapsteori, teori, og forskningsmetode.  

  • har kunnskap om vitenskapsteoretiske posisjoner og kunnskapsutvikling i sosialt arbeid. 

  • har kjennskap til samfunnsvitenskapelige metoder og deres muligheter og begrensninger. 

  • kan oppdatere seg på forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt.  

Ferdigheter 

Studentene: 

  • kan innhente, vurdere og oppsummere relevant forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor et selvvalgt tema i sosialt arbeid, samt framstille dette muntlig og skriftlig.  

  • kan gjennomføre en avgrenset undersøkelse med datainnsamling og analyse.  

  • kan reflektere over muligheter og begrensinger i ulike forskningsmetoder.   

  • kan reflektere over forholdet mellom teori og praksis i kunnskapsutvikling.  

Generell kompetanse 

Studentene: 

  • har innsikt i yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger i arbeid med kunnskapsutvikling.  

  • kan reflektere over hvordan forsknings- og utviklingsarbeid kan bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet veksler mellom forelesninger, seminarer, digitale læringsressurser og studentaktive læringsformer. Det legges vekt på studentenes aktive deltakelse og prosjektarbeid som metode benyttes for å belyse og utforske et tema.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende obligatorisk aktivitet godkjent:

1. Obligatorisk deltakelse i seminarer og prosjektgruppe.

Det kreves 80 % deltagelse på seminarer og i prosjektgruppe. Prosjektgruppen bestemmer selv hvordan deltagelse i gruppearbeidet skal registreres og dokumenteres. Ved fravær over 20%, og som ikke overstiger 40 % gis et skriftlig arbeidskrav. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist. Fravær utover 40 % medfører tap av eksamensrett. 

Begrunnelsen for krav om tilstedeværelse er at studenten ved dette får mulighet til å tilegne seg en kompetanse som både er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg ved kun å lese pensum og/eller ta eksamen. 

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med innlevering av prosjektoppgave utarbeidet av prosjektgruppen. Besvarelsen skal være på 14-16 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.  

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Jorunn Vindegg og Dag Jenssen