EPN

SOS2150 Sosialt arbeid i barneverntjenesten Emneplan

Engelsk emnenavn
Social work in the child welfare service
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet vil studentene tilegne seg kunnskaper om barnevernstjenestens oppgaver, rammebetingelser og sentrale teoretiske perspektiver og kunnskapstradisjoner med vekt på sosionomers yrkesutøvelse i barnevernet. Studentene skal kjenne til faglige metoder, profesjonell utøvelse og etiske problemstillinger i de ulike fasene av en barnevernssak. Studentene skal få i innsikt i ulike former for maktutøvelse og forståelse for barnevernets særegne stilling som hjelpe- og kontrollinstans. 

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått 1. studieår av bachelorprogrammet i sosialt arbeid.  

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studentene: 

 • kjenner til sentrale trekk fra barnevernets historie og utvikling. 

 • har kunnskap om barnevernets organisering.  

 • har kunnskap om saksbehandling og utforming av tiltak etter lov om barneverntjenester. 

 • har bred kunnskap om barnevernets beslutningsprosesser og oppfølging av tiltak. 

 • har kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver og kunnskapstradisjoner i barnevernet. 

 • har kunnskap om hvordan det arbeides metodisk med undersøkelser og tiltak i barnevernet. 

 • har bred kunnskap om omsorgskompetanse, ulike former for omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. 

 • har kunnskap om hvordan bidra til medvirkning, ikke-diskriminering og likeverdige tjenester for utsatte barn og familier. 

 

Ferdigheter 

Studentene: 

 • kan anvende faglig kunnskap og samhandle med barn og unge om temaer som berører deres hverdagsliv. 

 • kan anvende faglig kunnskap om omsorgssvikt, vold og overgrep på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter.  

 • kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge. 

 • kan anvende faglig kunnskap for å iverksette og følge opp tiltak i regi av barneverntjenesten. 

 • kan utvise fleksibilitet i spørsmål om framgangsmåter, beslutninger og tiltak i ulike faser av en barnevernssak.  

 • kan tilegne seg ny kunnskap og forskning i tråd kunnskapsbasert praksis.  

 

Generell kompetanse 

Studentene:  

 • kan anvende skjønn og dømmekraft i barnevernssaker. 

 • har innsikt i ulike former for maktutøvelse og barnevernets særegne stilling som hjelpe- og kontrollinstans.  

 • har innsikt i etiske problemstillinger og etiske dilemma i møte mellom barn, foreldre og barneverntjenesten. 

 • kan reflektere over egen rolle og forstå samarbeidspartnernes posisjoner. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og studentaktive læringsformer.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav godkjent:

1. Ett skriftlig arbeidskrav i gruppe med omfang på 3-5 sider. 

Besvarelsen leses og vurderes av en annen studentgruppe, før lærer vurderer besvarelsen vedlagt medstudentenes kommentar, godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang, innen angitt frist.

2. INTERACT - INTER1200

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. Loggen forutsetter deltakelse på seminar over to dager. Fravær medfører en individuell kompensatorisk oppgave.

Les mer om INTERACT og INTER1200 her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Obligatorisk aktivitet og arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 72 timer. Besvarelsen skal være på 8-10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges. Eksamen tar utgangspunkt i et kasus som publiseres én uke før første eksamensdag. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenger regler for kildehenvisning følges.  

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.  

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Tina Gerdts-Andresen og Janne Thu Ilstad