EPN

SOS2140 Sosialt arbeid i NAV Emneplan

Engelsk emnenavn
Social work in welfare services
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet retter fokus mot arbeids- og velferdsforvaltningens oppgaver med spesifikk kunnskap om sosialtjenestens oppgaver, tiltak og ytelser. Rettsvitenskap og sosialt arbeid er integrert i dette emnet.  Emnet gir innsikt i forholdet mellom hjelp og kontroll og den maktutøvelsen som vil kunne prege frivillige og ufrivillige tiltak som foreslås til brukere av sosialtjenesten. Studentene øves i å anvende rettsreglene med utgangspunkt i autentiske, med konstruerte saker. Studentene møter tenkte personer i utsatte livssituasjoner og med behov for økonomisk rådgivning, økonomisk sosialhjelp og/eller øvrig praktisk bistand. Emnet innebærer nært samarbeid med den kommunale sosialtjenesten ved ulike NAV kontorer.   

I begynnelsen av emnet vil det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget "Kommunikasjon med barn, unge og familiene deres" INTER1200 gjennomføres. SE INTERACTs hjemmeside for mer utfyllende beskrivelse av innholdet i INTER1200: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått 1. studieår av bachelorprogrammet i sosialt arbeid.  

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studenten:  

 • har bred kunnskap om oppfølging av enkeltpersoner med sammensatte og komplekse hjelpebehov i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).  

 • har bred kunnskap om kravet til individuell vurdering av hjelpebehov i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

 • har kunnskap om fattigdom, økonomiske problemer og arbeidsledighet.  

 • har kunnskap om sentrale økonomiske ytelser, økonomisk rådgivning og gjeldsordningsloven for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer.   

 • har kunnskap om veilednings-, helseavklarings- og tiltaksarbeid i praksis. 

 • har kunnskap om hvordan man skal tilrettelegge for brukermedvirkning ved kartlegging og saksbehandling.  

 • har kunnskap om betydningen av dokumentasjon i saksbehandling og betydningen av forsvarlig journalføring.   

 • har bred kunnskap om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven), rundskriv og generell forvaltningsrett.   

  

Ferdigheter  

Studentene:  

 • kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn.   

 • kan utarbeide elementære journalnotater og vedtak som er sosialfaglig og etisk forsvarlige og juridisk korrekte.  

 • kan møte og bistå enkeltpersoner med veiledningsbehov og behov for økonomisk sosialhjelp.  

 • kan anvende faglig kunnskap om arbeidsrettet inkludering i møte med arbeidssøkere, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere.  

 • kan reflektere rundt dilemmaer ved valg av frivillige vs. obligatoriske tiltak.  

 • kan analysere hvordan politikk og strukturelle rammebetingelser påvirker sosialt arbeid innenfor NAV.  

  

Generell kompetanse  

Studenten:  

 • har innsikt i arbeid som mål og middel til inntektssikring for å sikre økonomisk selvhjulpenhet.  

 • har innsikt i forsvarlighetskravet i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning.  

 • har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon.  

 • har innsikt i forholdet mellom hjelp og kontroll, maktutøvelse og etiske problemstillinger som er koplet til det sosiale arbeidet som utføres i NAV. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom fagintegrert undervisning i plenumssamlinger og oppgaveløsning i gruppe basert på oppdaterte, autentiske og anonyme case. Det gis tilbakemelding på gruppeoppgaver.   

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav godkjent:

1. Tre skriftlige arbeidskrav i gruppe, bestående av case hvor studentene trener på utredning, kartlegging og saksbehandling i NAV.

Gruppene har i løpet av emnet tre skriftlige arbeidskrav. Det gis fortløpende skriftlig og muntlig tilbakemelding på arbeidskravene.

Dersom arbeidskravene ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang. Arbeidskravene vurderes samlet godkjent/ikke godkjent. 

Dersom ett eller flere av arbeidskravene ikke blir levert vil studenten få muligheten til å levere kompenserende arbeidskrav innen nærmere angitt frist.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 48 timer. Besvarelsen skal være på 8-10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges. Eksamen tar utgangspunkt i et kasus som publiseres én uke før første eksamensdag.   

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A-F.   

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Ariana Fernandes og Anita Røysum