EPN

SOS2130 Arbeid, helse og bolig Emneplan

Engelsk emnenavn
Work, health and housing
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet vil studentene tilegne seg kunnskap om hvordan arbeid, helse og uhelse og boligsituasjon har betydning for livskvalitet. Arbeid er en sentral arena for forebygging av sosiale problemer, inkludering og deltakelse i samfunnet. Lønnet arbeid bidrar til selvforsørgelse og det gir i neste omgang utvidete rettigheter og tilgang til sentrale ytelse fra velferdsstaten. Både egenskaper ved arbeidsmarkedet og utfordringer på individnivå slik som rus, psykisk og somatisk sykdom, funksjonsnedsettelse og språkbarrierer kan påvirke mulighetene på arbeidsmarkedet. Videre er manglende bolig og utdanning en risikofaktor. Dette inngår i sosionomens arbeidslivskunnskap hvor helhetlig oppfølging kan være nødvendig for både å komme i og beholde en jobb. I emnet rettes fokus mot hvordan sosionomen kan arbeide målrettet med mennesker i utsatte livssituasjoner herunder også å bistå mennesker med inkludering i arbeid.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått 1. studieår av bachelorprogrammet i sosialt arbeid. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studentene:  

 • har bred kunnskap om arbeidets betydning for helse og velferd. 

 • har kunnskap om forhold som regulerer norsk arbeidsliv.  

 • har kunnskap om konsekvenser av helsemessige og sosiale utfordringer, inkludert levekår, rus og psykisk helse på individnivå. 

 • har kunnskap om inkluderingsarbeid med marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet og boligmarkedet. 

 • kjenner til ekskluderings- og inkluderingsmekanismer på arbeidsmarkedet og boligmarkedet. 

 

Ferdigheter  

Studentene:  

 • kan anvende faglig kunnskap og metoder i arbeid med inkludering på bolig- og arbeidsmarkedet.  

 • kan gjøre helhetlige vurderinger av den enkelte livssituasjon. 

 • vurdere ulike inkluderings- og kvalifiseringstiltak i bolig- og arbeidsmarkedet. 

 • kan samarbeide med jobbsøker om kartlegging av utfordringer og muligheter knyttet til jobb. 

 

Generell kompetanse  

Studentene:  

 • har kunnskap om arbeid som mål og middel i inkluderingsarbeid og fattigdomsbekjempelse. 

 • har kunnskap om forutsetningene for tilgang til bolig- og arbeidsmarkedet. 

 • kan reflektere kritisk over egen rolle i inkluderingsarbeidet. 

 • kjenner til hovedtrekk og begreper i arbeidsretten

   

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og studentaktive læringsformer. Studentene vil jobbe med case, og trene metodisk i grupper.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 48 timer. Besvarelsen skal være på 10 sider (+/- 10 %) . Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA 7 for oppgaveskriving skal følges. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenger regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.   

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Blanka Støren-Vaczy og Håvard Aaslund