EPN

SOS2120 Profesjonell samhandling med barn, ungdom og familier i lokalsamfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional interaction with children, youths and families in local communities
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom ferdighetstrening i grupper øver studentene i dette emnet på å videreutvikle sin kompetanse knyttet til utøvelse av sosialt arbeid, med fokus på barn, ungdom, familier og lokalsamfunn. Studentene trenes på å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner, og vil også få innsikt i og kunnskap om hvordan ulike maktforhold kan påvirke relasjoner og profesjonelt samarbeid med andre mennesker. Det kreves selvbevissthet, kunnskap og trening i virkelighetsnære situasjoner for å opparbeide nødvendig profesjonell kompetanse for framtidig arbeid som sosionom.

Bruk av videofilming av egen trening vil gi studentene mulighet til å se seg selv og analysere egen framtoning som fremtidige yrkesutøvere.. 

Emnet går parallelt med SOS2110 Sosialt arbeid med barn, ungdom, familier og grupper. I emnene utvikles forståelsen av hvordan utøvelsen av sosialt arbeid er forankret i fagets teoretiske grunnlag og sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. 

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått 1. studieår av bachelorprogrammet i sosialt arbeid.  

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studentene:  

 • har bred kunnskap om kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter i samtaler med barn og familier.  

 • har kunnskap om hvordan man samarbeider med ulike instanser i et lokalsamfunn. 

 • kjenner til hvordan man etablerer, koordinerer, organiserer og leder samarbeidsmøter. 

 • har bred kunnskap om gruppearbeid som metode i sosialt arbeid og sentrale momenter knyttet til organisering og ledelse av grupper.  

 

Ferdigheter  

Studentene:  

 • kan gjennomføre samtaler og vurdere og prioritere eventuelle tiltak med brukere på ulike arenaer. 

 • kan anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid, organisering og ledelse av samarbeidsmøter. 

 • kan anvende tolk i samhandling med brukere. 

 • kan anvende digitale plattformer for kommunikasjon.  

 • kan etablere, organisere og lede grupper på ulike arenaer og med ulike sosiale problemstillinger.  

 • kan reflektere rundt innovative løsninger for innbyggere i et lokalmiljø, basert på befolkningens deltagelse.  

 

Generell kompetanse  

Studentene:  

 • kan kritisk reflektere over hva som påvirker profesjonell samhandling med individ og familier.  

 • kan reflektere over egne verdier og holdninger, og hvordan disse påvirker yrkesutøvelsen.  

 • kan anvende faglig skjønn. 

 • kan reflektere over betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger/seminar (e-forelesninger) og ferdighetstrening med og uten bruk av filming.   

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende obligatorisk aktivitet godkjent:

1.Obligatorisk deltakelse i ferdighetstrening

Det kreves 80 % tilstedeværelse. Ved fravær utover 20%, og som ikke overstiger 40% gis et arbeidskrav. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å framstille seg til eksamen. 

Begrunnelsen for krav om tilstedeværelse er at studenten ved dette får mulighet til å tilegne seg en kompetanse som både er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg ved kun å lese pensum og/eller ta eksamen.   

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med muntlig eksamen i mindre grupper, hvor studentene skal vise kunnskaper og ferdigheter i profesjonell samhandling. Gruppene får utdelt et kasus til forberedelse 48 timer før første eksamensdag. Under eksaminering vil studentene i en konstruert situasjon med utgangspunkt i kasus møte personer (skuespillere) med ulike utfordringer. 

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.   

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering.

Emneansvarlig

Monica Elton.