EPN

SOS2110 Sosialt arbeid med barn, ungdom, familier og grupper Emneplan

Engelsk emnenavn
Social work with children, youth, families and groups
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet bygger på sentrale temaer fra SOS1110 Introduksjon til sosialt arbeid. Det gir innsikt i sosialt arbeids kjerneområder med fokus på interaksjoner mellom mennesker og deres omgivelser. Studentene får bred kunnskap om sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, om sosialt arbeids teorier og sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver. Det legges vekt på forskningsbasert undervisning og kunnskap både på individ, gruppe og samfunnsnivå, men med hovedfokus på gruppearbeid som metode i sosialt arbeid. Emnet gir videre kunnskap om perspektiver på sosiale problemer, og hvordan sosiale problemer i samspill virker inn på menneskers livssituasjon.  

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått 1. studieår av bachelorprogrammet i sosialt arbeid. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap   

Studentene:   

 • har bred kunnskap om teoretiske perspektiver i sosialt arbeid på individ- og gruppenivå.  

 • har bred kunnskap om sosialt arbeid med barn, familier og grupper.  

 • har kunnskap om samiske barns rett som urfolk til å vokse opp med samisk språk og kultur.  

 • har kunnskap om vitenskapsteoretiske posisjoner og ulike kunnskapssyn i sosialt arbeid.  

 • har kunnskap om etiske dilemmaer knyttet til arbeid med barn og familier. 

 • har kjennskap til lokalsamfunnsarbeid og politisk påvirkningsarbeid.  

 

Ferdigheter   

Studentene:   

 • kan anvende kunnskap og formidle sosialt arbeids samfunnsmandat skriftlig og muntlig.  

 • kan anvende teori i analyse av sosiale problemer med barn og familier på ulike nivåer. 

 • kan anvende kunnskap i planlegging av tiltak for å forebygge og håndtere sosiale problemer med fokus på barn og familier i vanskelige livssituasjoner.  

  

Generell kompetanse   

Studentene:   

 • kan reflektere kritisk over sosialfaglig kunnskap, verdier, holdninger og maktperspektiver i yrkesutøvelsen.  

 • kan planlegge varierte arbeidsoppgaver basert på brukermedvirkning.  

 • kan utforme et akademiske arbeid og presentere fagkunnskap både muntlig og skriftlig.  

 • har innsikt i sosiokulturelle og strukturelle forhold som påvirker familieliv. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminar og studentaktive læringsformer.   

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav godkjent:

1. Ett individuelt skriftlig arbeidskrav på 4 sider.

Besvarelsen leses og vurderes av to medstudenter, før lærer vurderer besvarelsen vedlagt medstudentenes kommentarer, godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang, innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering.